Mô hình giải phẫu bán thân gồm 28 phần

Giá bán: Liên hệ