Home » Hướng dẫn sử dụng » Hướng dẫn sử dụng máy rửa khay vi tinh thể Elx50

Hướng dẫn sử dụng máy rửa khay vi tinh thể Elx50

f82094p.eps 650

Hướng dẫn sử dụng máy rửa khay vi tinh thể Elx50 – Hệ thống Elisa hãng Biotek – USA

Huong dan Elx50

Là một thiết bị độc lập và có thể lập trình, Máy rửa khay vi tinh thể ELx50 cho phép kiểm soát hoàn toàn việc phân phối chất lỏng chính xác từ việc nhỏ giọt nhẹ nhàng của một chai bóp đơn giản đến toàn bộ hệ thống phân phối áp lực. ELx50 là một thiết kế dạng mô-đun và có thể tháo rời cung cấp khả năng rửa dải hoặc đĩa 96 và 384 giếng vượt trội so với cùng loại. Các model có tách từ sinh học và lọc chân không làm cho ELx50 trở thành lựa chọn tuyệt vời để tự động hóa các bước rửa của các xét nghiệm hạt từ tính hoặc polystyrene, chẳng hạn như các bước được phát triển trên nền tảng công nghệ Luminex xMAP®. Nam châm tùy chỉnh kết hợp nam châm sắt boron neodymium năng lượng cao để tách các hạt nhanh chóng với khả năng lưu giữ vượt trội. Mô-đun lọc nhanh và hiệu quả cho phép chân không có thể điều chỉnh hoàn toàn và phù hợp với các kích thước lỗ lọc và độ nhớt mẫu khác nhau.


H­íng dÉn sö dông
m¸y röa d¶i giÕng vi thÓ El
x50
Thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh röa
ch¹y mét ch­¬ng tr×nh röa (Wash)
§Ó ch¹y mét ch­¬ng tr×nh röa, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
RUNwashSELECT WASH PROGRAMSELECT SUPPLY BOTTLE* PRIME THE
WASHER
NUMBER OF STRIPSPLACE PLATE IN CARRIER AND PRESS <START>
KEY
WASH PROGRARUNNING…PRESS <STOP> KEY TO QUITDISP PROGRAM
COMPLETE. PRESS <ENTER> KEY
Lùa chän ch¹y ch­¬ng tr×nh röa

Chän Ho¹t ®éng
Ch­¬ng tr×nh röa Chän mét ch­¬ng tr×nh röa
Cung cÊp Chän lä chøa dÞch theo yªu cÇu (viÖc nµy chØ
xuÊt hiÖn ë vµi kiÓu m¸y).
Måi Ch¹y mét ch­¬ng tr×nh måi tr­íc khi b¾t ®Çu
röa.
Sè d¶i cÇn röa Cã thÓ chän tõ 1-12 d¶i

X¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh röa míi.
§Ó x¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh röa míi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECREATEWASH NAMEDEFINE WASH COMPONENTOK TO SAVE
PROGRAM
Lùa chän x¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh röa

Sù lùa chän Ho¹t ®éng
Tªn Tªn ch­¬ng tr×nh röa
Thµnh phÇn röa Ph­¬ng ph¸p: sè lÇn röa, d¹ng khay hoÆc d¶i, l¾c vµ ng©m, måi
sau ng©m, thÓ tÝch måi vµ tèc ®é dßng (xem m« t¶ trong b¶ng
Ph­¬ng ph¸p)
Disp: XÕp ®Æt sù ph©n phèi chÊt röa (xem m« t¶ trong b¶ng X¸c
®Þnh ch­¬ng tr×nh ph©n phèi)
Aspir: XÕp ®Æt sù hót (xem m« t¶ trong b¶ng X¸c ®Þnh ch­¬ng
tr×nh hót)
Cã ®ång ý ghi nhí c.tr×nh? Chän YES ®Ó ghi nhí ch­¬ng tr×nh.

X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p röa

Sù lùa chän Ho¹t ®éng
Sè lÇn röa Sè lÇn röa theo yªu cÇu. Mét lÇn röa lµ hót vµ kÕ
tiÕp lµ ph©n phèi chÊt röa mµ cã thÓ hót hÕt hoÆc
®Ó l¹i chÊt láng trong giÕng ë lÇn kÕt thóc.
D¹ng röa Lùa chän gi÷a d¹ng khay hoÆc d¶i
1. Khay: röa c¸c d¶i cïng lÇn
2. D¶i: röa d¶i nµy xong míi röa sang d¶i kh¸c.
L¾c/Ng©m? Ng©m giÕng trong chÊt ®Öm röa sau khi ph©n
phèi chÊt ®Öm röa vµo giÕng.
Thêi gian ng©m Thêi gian l­u chÊt láng trong giÕng.
L¾c tr­íc khi ng©m? KhuÊy giÕng tiÕn, lïi theo chiÒu di chuyÓn cña
khay.

* §èi víi kiÓu m¸y cã chän dung dÞch tù ®éng
2

Thêi gian l¾c Thêi gian giÕng ®­îc l¾c.
C­êng ®é l¾c C­êng ®é l¾c: 1= thÊp nhÊt, 2= cao nhÊt.
Måi sau khi ng©m? Måi èng phun sau khi ng©m.
ThÓ tÝch måi B»ng mi li lÝt.
Tèc ®é dßng måi 1= måi chËm, 2= måi nhanh

Söa (hoÆc xem) mét ch­¬ng tr×nh röa.
§Ó thay ®æi (hoÆc xem) mét ch­¬ng tr×nh röa, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEEDITWASHSELECT WASH PROGRAM
Copy mét ch­¬ng tr×nh röa.
§Ó copy mét ch­¬ng tr×nh röa, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECOPYWASHSELECT WASH PROGAMOK TO COPYNAME
Lùa chän ch­¬ng tr×nh röa ®Ó copy

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh röa Tªn ch­¬ng tr×nh muèn copy
§ång ý copy? Chän YES ®Ó copy ch­¬ng tr×nh
Tªn NhËp tªn cho ch­¬ng tr×nh röa míi

Xo¸ mét ch­¬ng tr×nh röa.
§Ó xo¸ mét ch­¬ng tr×nh röa, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEDELETEWASHSELECTWASH PROGAMDELETE?
Lùa chän xo¸ mét ch­¬ng tr×nh röa.

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh röa Tªn ch­¬ng tr×nh röa muèn xo¸.
Xo¸? Chän YES ®Ó xo¸ ch­¬ng tr×nh.

Ph©n phèi chÊt röa
Ch¹y ch­¬ng tr×nh ph©n phèi (dispense)
§Ó ch¹y mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
RUNDISPSELECT DISP PROGRAMSELECT SUPPLY BOTTLE PRIME THE
WASHER
NUMBER OF STRIPSPLACE PLATE IN CARRIER AND PRESS <START>
KEY
DISPENSE PROGRARUNNING…PRESS <STOP> KEY TO QUITDISP PROGRAM
COMPLETE. PRESS <ENTER> KEY
Lùa chän ch¹y ch­¬ng tr×nh ph©n phèi

Chän Ho¹t ®éng
Ch­¬ng tr×nh ph©n phèi Chän mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
Cung cÊp Chän lä chøa dÞch theo yªu cÇu (viÖc nµy chØ
xuÊt hiÖn ë vµi kiÓu m¸y).
Sè d¶i cÇn ph©n phèi Cã thÓ chän tõ 1-12 d¶i

X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
§Ó x¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECREATEDISPNAMEDISP VOLUMEDISPENSE FLOW RATEDISPENSE
HEIGHT
HORIZONTAL DISP POSPRIME BEFORE START?PRIME VOLUMEPRIME
FLOW RATE
OK TO SAVE PROGRAM?
3
§é cao ph©n phèi vµ hót
Chän x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ph©n phèi

Chän Ho¹t ®éng
Tªn Tªn ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
ThÓ tÝch ph©n phèi NhËp thÓ tÝch chÊt láng ®Ó ph©n phèi vµo c¸c
giÕng b»ng
l/giÕng/lÇn
Tèc ®é dßng ph©n phèi 1 = chËm, 9 = nhanh
§é cao ph©n phèi Lµ ®é cao gi÷a miÖng èng ph©n phèi vµ mÆt gi¸
mang khay, èng ph©n phèi ng¾n h¬n èng hót.
VÞ trÝ ph©n phèi chiÒu ngang Lµ vÞ trÝ èng ph©n phèi liªn quan ®Õn t©m giÕng.
D¶i dÞch ngang tõ -24 ®Õn 24. NÕu ®Æt trÞ sè ©m
(-24 ®Õn -1) èng ph©n phèi dÞch chuyÓn vÒ phÝa
t©m giÕng. NÕu ®Æt trÞ sè d­¬ng (1 ®Õn 24) èng
ph©n phèi dÞch chuyÓn vÒ phÝa c¹nh giÕng.
Cã röa ®¸y giÕng tr­íc kh«ng? ViÖc röa ®¸y giÕng bao gåm sù hót ban ®Çu. §Çu
èng ph©n phèi ®­îc ®Þnh vÞ ë ®é cao röa ®¸y ®·
x¸c ®Þnh trong hép ®èi tho¹i ph©n phèi. Ho¸ chÊt
®­îc ph©n phèi vµ hót ®ång thêi ë ®é cao nµy ®Ó
t¹o ra dßng xo¸y lµm s¹ch. §Çu èng h¹ xuèng ®Ó
hót l¹i vµ kÕt thóc víi viÖc ph©n phèi chÊt dÞch
vµo giÕng.
ThÓ tÝch ph©n phèi röa ®¸y Lµ thÓ tÝch b»ng ml/giÕng chÊt dÞch ®­îc dïng
trong khi röa ®¸y.
Tèc ®é röa ®¸y 1 = chËm, 9 = nhanh
§é cao ph©n phèi röa ®¸y Lµ ®é cao gi÷a miÖng èng ph©n phèi vµ mÆt gi¸
mang khay.
VÞ trÝ chiÒu ngang röa ®¸y Xem vÞ trÝ ph©n phèi theo chiÒu ngang.
Cã b¬m måi tr­íc khi b¾t ®Çu röa? §Ó b¬m måi tr­íc khi röa, chän YES.
ThÓ tÝch b¬m måi B»ng ml.
Tèc ®é dßng b¬m måi 1 = chËm, 9 = nhanh
Cã ®ång ý ghi nhí ch­¬ng tr×nh? Chän YES ®Ó nhí

Söa ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
§Ó thay ®æi ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEEDITDISPSELECT DISP PROGRAM
Copy ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
§Ó copy ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECOPYDISPENSESELECT DISPENSE PROGRAMOK TO COPYNAME
Chän copy ch­¬ng tr×nh ph©n phèi

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh ph©n phèi Tªn ch­¬ng tr×nh muèn copy
§ång ý copy? Chän YES ®Ó copy ch­¬ng tr×nh
Tªn NhËp tªn cho ch­¬ng tr×nh ph©n phèi míi

Xo¸ mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi.
§Ó xo¸ mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEDELETEDISPSELECTWASH PROGAMDELETE?
Lùa chän xo¸ mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi.
4

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh ph©n phèi Tªn ch­¬ng tr×nh ph©n phèi muèn xo¸.
Xo¸? Chän YES ®Ó xo¸ ch­¬ng tr×nh.

Hót chÊt röa
Ch¹y ch­¬ng tr×nh hót (aspiration)
§Ó ch¹y mét ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
RUNASPIRSELECT ASPIR PROGRAMNUMBER OF STRIPSPLACE PLATE IN
CARRIER AND PRESS <START> KEY
ASPIR PROGRAM RUNNING…PRESS <STOP> KEY
TO QUIT
ASPIR PROGRAM COMPLETE. PRESS <ENTER> KEY
Lùa chän ch¹y ch­¬ng tr×nh hót

Chän Ho¹t ®éng
Ch­¬ng tr×nh hót Chän mét ch­¬ng tr×nh hót
Sè d¶i cÇn hót Cã thÓ chän röa tõ 1-12 d¶i

X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh hót
§Ó x¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh hót, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECREATEASPIRNAMEASPIRATE HEIGHTHORIZONTAL ASPIR
POS
ASPIRATE RATEASPIRATE DELAYCROSSWISE ASPIR?CROSSWISE
HEIGHT
CROSSWISE HORIZ POSOK TO SAVE PROGRAM?
Chän x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh hót

Chän Ho¹t ®éng
Tªn Tªn ch­¬ng tr×nh ph©n phèi
ChiÒu cao hót Lµ chiÒu cao gi÷a miÖng èng hót vµ mÆt gi¸
mang khay, èng ph©n phèi ng¾n h¬n èng hót.
VÞ trÝ hót chiÒu ngang Lµ vÞ trÝ èng hót liªn quan ®Õn t©m giÕng. D¶i
dÞch ngang tõ -24 ®Õn 24. NÕu ®Æt trÞ sè ©m (-24
®Õn -1) èng hót dÞch chuyÓn vÒ phÝa t©m giÕng.
NÕu ®Æt trÞ sè d­¬ng (1 ®Õn 24) èng hót dÞch
chuyÓn vÒ phÝa c¹nh giÕng.
Tèc ®é hót 1 = chËm, 5 = nhanh
Thêi gian hót chËm Lµ thêi gian gi÷a khi èng ë chiÒu cao hót vµ khi
èng dÞch chuyÓn tiÕp theo.
Lùa chän nµy chØ ¸p dông ®Ó hót b×nh th­êng
nÕu sù röa chÐo kh«ng ®­îc chän. NÕu röa chÐo
®­îc chän, kh«ng cã hót ban ®Çu.
Cã hót chÐo kh«ng? Hót chÐo cã 2 b­íc hót. Tr­íc tiªn hót ë chiÒu
cao ®· chän. TiÕp ®ã èng hót n©ng lªn mét ®é
cao cè ®Þnh vµ hót lÇn sau (chÐo) ë vÞ trÝ chiÒu
ngang. Môc ®Ých ®Ó lo¹i bá mÉu hoÆc ho¸ chÊt
chÊt d­ xung quanh thµnh giÕng.
Chän YES ®Ó x¸c nhËn cã hót thªm lÇn sau.
Thùc hiÖn hót chÐo Chän ®Ó hót trong tÊt c¶ c¸c lÇn hót hoÆc chØ
trong lÇn hót cuèi cïng.
§é cao hót chÐo Lµ ®é cao ¸p dông cho lÇn hót sau hoÆc lÇn cuèi
cïng.
VÞ trÝ chiÒu ngang hót chÐo Lµ vÞ trÝ ¸p dông cho hót lÇn hai.
Cã hót lÇn cuèi kh«ng? Chän YES ®Ó hót hÕt chÊt láng ë lÇn cuèi cïng,
®Ó giÕng rçng.

5

Hót chËm lÇn cuèi? Lµ thêi gian gi÷a khi èng ë chiÒu cao hót lÇn
cuèi vµ khi èng dÞch chuyÓn tiÕp theo.
Cã ®ång ý ghi nhí ch­¬ng tr×nh? Chän YES ®Ó nhí

Söa ch­¬ng tr×nh hót
§Ó thay ®æi ch­¬ng tr×nh hót, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEEDITASPIRSELECT ASPIR PROGRAM
Copy ch­¬ng tr×nh hót
§Ó copy ch­¬ng tr×nh hót, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECOPYASPIRSELECT ASPIR PROGRAMOK TO COPYNAME
Chän copy ch­¬ng tr×nh hót

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh ph©n phèi Tªn ch­¬ng tr×nh muèn copy
§ång ý copy? Chän YES ®Ó copy ch­¬ng tr×nh
Tªn NhËp tªn cho ch­¬ng tr×nh ph©n phèi míi

Xo¸ mét ch­¬ng tr×nh hót.
§Ó xo¸ mét ch­¬ng tr×nh hót, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEDELETEASPIRSELECT ASPIR PROGAMDELETE?
Lùa chän xo¸ mét ch­¬ng tr×nh hót.

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh hót Tªn ch­¬ng tr×nh hót muèn xo¸.
Xo¸? Chän YES ®Ó xo¸ ch­¬ng tr×nh.

Måi (Prime)
Ch¹y ch­¬ng tr×nh måi.
§Ó ch¹y mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
RUNPRIME SELECT PRIME PROGRAMSELECT SUPPLY BOTTLECONNECT
SUPPLY BOTTLE AND PRESS <START> KEY
PRIME PROGRAM RUNNING… PRESS
<STOP> KEY TO QUIT
PRIME PROGRAM COPLETE. PRESS <ENTER> KEY.
Lùa chän ch¹y ch­¬ng tr×nh måi.

Chän Ho¹t ®éng
Ch­¬ng tr×nh måi Chän mét ch­¬ng tr×nh måi
Cung cÊp Chän lä chøa dÞch theo yªu cÇu.

X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh måi
§Ó x¸c ®Þnh mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECREATEPRIMENAMEPRIME VOLUMEPRIME FLOW RATESOAK
AFTER PRIME?
SOAK DURATION
Chän x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh måi

Chän Ho¹t ®éng
Tªn Tªn ch­¬ng tr×nh måi
ThÓ tÝch måi Chän thÓ tÝch chÊt láng ®Ó måi èng. ThÓ tÝch nµy
b»ng mi li lÝt.
Tèc ®é dßng måi Chén tèc ®é dung dÞch måi.

6

1= chËm, 9= nhanh.
Ng©m sau khi måi? Ng©m c¸c èng sau khi ®· måi? Chän YES hoÆc
NO.
Thêi gian ng©m Thêi gian c¸c èng ng©m trong chÊt ®Öm röa hoÆc
chÊt khö trïng.

Söa ch­¬ng tr×nh måi
§Ó thay ®æi mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEEDITPRIMESELECT PRIME PROGRAM
Copy ch­¬ng tr×nh måi
§Ó copy mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINECOPYPRIMESELECT PRIME PROGRAMOK TO COPYNAME
Lùa chän copy ch­¬ng tr×nh måi

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh måi Tªn ch­¬ng tr×nh måi muèn copy
§ång ý copy? Chän YES ®Ó copy ch­¬ng tr×nh
Tªn NhËp tªn cho ch­¬ng tr×nh måi míi

Xo¸ ch­¬ng tr×nh måi
§Ó xo¸ mét ch­¬ng tr×nh måi, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
DEFINEDELETEPRIMESELECT PRIME PROGRAMDELETE?
Lùa chän xo¸ mét ch­¬ng tr×nh måi

Chän Ho¹t ®éng
Chän ch­¬ng tr×nh måi Tªn ch­¬ng tr×nh måi muèn xo¸
Xo¸? Chän YES ®Ó xo¸ ch­¬ng tr×nh

Ch¹y thö ®Ó m¸y röa tù kiÓm tra
Mçi lÇn bËt c«ng t¾c cÊp ®iÖn, m¸y sÏ tù kiÓm tra c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng vµ
phÇn mÒm.
Sù tù thö nµy kiÓm tra:
C¸c èng hót, phun vµ sù di chuyÓn cña gi¸ mang c¸c èng.
§Þnh vÞ trÝ vµ sù lµm viÖc cña b¬m.
M¸y còng cã thÓ tù kiÓm tra khi m¸y ®ang cã ®iÖn. §Ó m¸y röa ch¹y ch­¬ng tr×nh tù
thö, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
UTILTESTSSELFCHK
Ngay sau khi m¸y röa tù thö xong, m¸y röa cã thÓ sö dông ®­îc.
Xem hÖ thèng ELx50 vµ c¸c th«ng tin cÊu h×nh
M¸y röa cã l­u gi÷ mét vµi sè kh¸c nhau ®Ó ph©n biÖt nh­ sau:
Sè chi tiÕt phÇn mÒm cña m¸y
Phiªn b¶n phÇn mÒm
KiÓm tra tãm t¾t phÇn mÒm
CÊu h×nh do kh¸ch hµng vµ phiªn b¶n
§Ó xem, theo ®­êng dÉn nh­ sau:
UTILTESTSCHKSUM
C¸c trôc trÆc cña m¸y
7
NÕu m¸y xuÊt hiÖn c¸c hiÖn t­îng trôc trÆc, tham kh¶o phÇn C¸c h­ háng ë ch­¬ng V
cña H­íng dÉn sö dông ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc.
B¶o qu¶n
ViÖc b¶o qu¶n ®Þnh kú theo ®óng h­íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt nh»m duy tr× m¸y ë
tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt nhÊt. Trong lóc lµm viÖc, c¸c tinh thÓ muèi cã thÓ ë l¹i vµ lµm
t¾c c¸c van vµ ®­êng èng. ViÖc b¶o d­ìng th­êng xuyªn lµm gi¶m ¶nh h­ëng nµy,
tËn dông ®­îc thêi gian ch¹y tèi ®a vµ kÐo dµi tuæi thä cña m¸y. Néi dung b¶o d­ìng
®Þnh kú bao gåm:
B¶o d­ìng hµng ngµy
B¶o qu¶n khi m¸y kh«ng dïng trong thêi gian dµi
B¶o qu¶n tù chän vµ theo chu kú
Khö nhiÔm bÈn.
B¶ng d­íi ®©y cho thÊy khi nµo vµ viÖc g× cÇn lµm:

ViÖc lµm Thêi gian thùc hiÖn
Hµng ngµy Dµi h¹n §Þnh kú hoÆc cÇn
Tr¸ng(DAY_RINSE program)
Tr¸ng vµ ng©m(RINSE_AND
SOAK
program)
Tr¸ng vµ ng©m theo chu kú
(
RINSE_AND SOAK LOOP
program)
Khö nhiÔm bÈn
(
DECONTAMINATION progam)
Lo¹i bá c¸c chÊt láng ë c¸c
phÇn cña m¸y röa (
LONG
SHUT DOWN
program)
VÖ sinh èng vµ khoang gi÷
VÖ sinh gi¸ mang khay
VÖ sinh c¸c lä chøa dÞch
VÖ sinh c¸c ®­êng èng&van
KiÓm tra lä chøa chÊt th¶i

Máy rửa dụng cụ thí nghiệm

Máy rửa dược liệu

Cách chăm sóc điện cực máy đo pH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *