Home » Hướng dẫn sử dụng » Hướng dẫn sử dụng máy đọc khay vi tinh thể tự động ELx808

Hướng dẫn sử dụng máy đọc khay vi tinh thể tự động ELx808

ihwx.9df44b47 9706 421a 80f0 99857ebfe84a.500.500

Hướng dẫn sử dụng máy ELx808 ™ Absorbance Microplate Reader

Huong dan ELx808

 

ELx808 ™ Absorbance Microplate Reader – Máy đọc khay vi tinh thể cung cấp hiệu suất đã được chứng minh cho nhiều ứng dụng, từ điểm cuối đến các giao thức động học nhanh. ELx808 được công nhận rộng rãi là cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ 4-Zone ™ hàng đầu trong ngành, giúp tối ưu hóa các điều kiện cho ngay cả những xét nghiệm nhạy cảm với nhiệt độ nhất. Thiết kế quang học chất lượng cao của nó đảm bảo độ chính xác, độ chính xác và tuyến tính tuyệt vời. Phần mềm Gen5 điều khiển ELx808 để dễ dàng nắm bắt dữ liệu và phân tích mạnh mẽ.

0
H­íng dÉn sö dông
M¸y ®äc khay vi thÓ tù ®éng ELx808
1
Môc lôc
Giíi thiÖu m¸y………………………………………………………………………………. 1
Khëi ®éng m¸y……………………………………………………………………………… 2
X¸c ®Þnh c¸ch thøc ®äc mét xÐt nghiÖm………………………………………… 4
Lùa chän xÐt nghiÖm……………………………………………………. 4
Tªn xÐt nghiÖm……………………………………………………………. 5
X¸c ®Þnh (ph­¬ng ph¸p, c«ng thøc vµ ®­êng chuÈn)…………………… 6
X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p………………………………………………….. 7
§o 1 hoÆc 2 b­íc sãng……………………………………………… 7
Lùa chän ®o……………………………………………………………. 8
KiÓu khay……………………………………………………………….. 9
X¸c ®Þnh sù bè trÝ c¸c giÕng trªn khay (b¶n ®å)………………………….. 9
LËp b¶n ®å………………………………………………………………….. 11
H­íng lËp b¶n ®å…………………………………………………………. 11
H­íng lÆp l¹i……………………………………………………………….. 12
VÞ trÝ giÕng b¾t ®Çu lËp b¶n ®å……………………………………….. 14
B¶n ®å giÕng ®Ó tr¾ng…………………………………………………… 15
X¸c ®Þnh mÉu tr¾ng………………………………………………………. 16
TrÞ sè h»ng sè cña mÉu tr¾ng…………………………………………. 17
Sè mÉu tr¾ng……………………………………………………………….. 17
VÞ trÝ giÕng mÉu tr¾ng…………………………………………………… 18
Sè chÊt chuÈn………………………………………………………………. 18
Sè lÆp l¹i chuÈn……………………………………………………………. 19
Sè trung b×nh chuÈn……………………………………………………… 20
Nång ®é c¸c chÊt chuÈn………………………………………………… 20
§­êng chuÈn ®­îc sö dông l¹i……………………………………….. 22
Sè c¸c chÊt chøng…………………………………………………………. 23
C¸c lo¹i chÊt chøng………………………………………………………. 24
Sè lÆp l¹i chøng……………………………………………………………. 25
VÞ trÝ c¸c chÊt chøng…………………………………………………….. 25
Sè mÉu……………………………………………………………………….. 27
Sè lÆp l¹i mÉu………………………………………………………………. 27
VÞ trÝ mÉu……………………………………………………………………. 28
Lµm nhiÒu lo¹i xÐt nghiÖm trªn mét khay(Panel)……………… 30
X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc………………………………………………………….. 33
Lo¹i c«ng thøc…………………………………………………………….. 35
Lùa chän lo¹i c«ng thøc chÊp nhËn………………………………… 35
NhËp c«ng thøc……………………………………………………………. 36
Sè chÊt chøng ®ßi hái……………………………………………………. 38

2
Vïng x¸m…………………………………………………………………… 38
C«ng thøc chuyÓn ®æi…………………………………………………… 39
X¸c ®Þnh ®­êng cong chuÈn thÝch hîp……………………………………… 42
§­êng cong thÝch hîp…………………………………………………… 42
Söa c¸c chuÈn r¬i ra ngoµi……………………………………………. 44
Lùa chän c¸c trôc ®­êng chuÈn……………………………………… 45
Ngo¹i suy trÞ sè ch­a biÕt……………………………………………… 45
Thùc hiÖn ®äc khay……………………………………………………………….. 46
Chän xÐt nghiÖm………………………………………………………….. 46
Sù nh¾c nhë trong c¸c lÇn ®äc……………………………………….. 47
NhËp sè mÉu cã trong khay…………………………………………… 48
NhËp sù ph©n biÖt khay…………………………………………………. 48
NhËp sù ph©n biÖt mÉu………………………………………………….. 49
Nh¾c nhë c¸c vÞ trÝ giÕng………………………………………………. 49
B¾t ®Çu thùc hiÖn ®äc khay……………………………………………. 50
In c¸c b¸o c¸o vµ c¸c b¶n liÖt kª xÐt nghiÖm…………………………….. 51
KÕt qu¶……………………………………………………………………….. 52
B¶n ®å………………………………………………………………………… 53
XÐt nghiÖm………………………………………………………………….. 53
LiÖt kª………………………………………………………………………… 53
Lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh phô……………………………………………….. 54
Lùa chän sù s¾p xÕp……………………………………………………… 54
Lùa chän cµi ®Æt…………………………………………………………… 54
Lùa chän ®­êng ra……………………………………………………….. 55
Lùa chän sù ®äc…………………………………………………………… 56
Lùa chän thö m¸y………………………………………………………… 56
C¸c sù lùa chän kh¸c……………………………………………………………………. 57
3
Giíi thiÖu
M¸y ®äc khay vi thÓ tù ®éng cã 25 phÝm vµ mµn h×nh LCD 2×24 kÝ tù ®Ó
giao tiÕp víi ng­êi sö dông. M¸y ®äc nµy cã cöa nèi tiÕp hai chiÒu cho
phÐp ®iÒu khiÓn m¸y b»ng m¸y tÝnh bªn ngoµi vµ t¹o sù bæ xung c¸c biªn
b¶n xÐt nghiÖm cho m¸y.
Bµn phÝm
H×nh 3-1Bµn phÝm
– C¸c phÝm ch÷ c¸i vµ ch÷ sè:
Khi cÇn nhËp c¸c ch÷ sè, bÊm c¸c phÝm sè. Khi cÇn nhËp c¸c ch÷ c¸i, Ên
®ång thêi phÝm Shift víi c¸c phÝm c÷ c¸i.
– Clear: xãa c¸c kÝ tù nhËp sai.
– Enter: Ghi l¹i sù nhËp vµ chuyÓn sang b­íc tiÕp theo.
– Main Menu: Mµn h×nh hiÖn c¸c môc chÝnh.
– Previous Screen: xem l¹i hiÓn thÞ tr­íc.
– Option: lùa chän.
: di chuyÓn con trá sang bªn tr¸i.
: di chuyÓn con trá sang bªn ph¶i.
– STOP: dõng ngay viÖc ®äc.
– READ: thùc hiÖn viÖc ®äc.
– 4 phÝm cã dÊu hiÖu
bªn d­íi mµn h×nh: c¸c phÝm nµy cã c¸c t¸c dông
kh¸c nhau theo chøc n¨ng thay ®æi t­¬ng øng trªn mµn h×nh vµ ®­îc gäi lµ
c¸c phÝm mÒm.
BËt c«ng t¾c ®iÖn (The Startup Screen)
Khi cã ®iÖn vµo, m¸y thùc hiÖn qu¸ tr×nh tù kiÓm tra. Trong thêi gian nµy,
c¸c phÝm kh«ng cã t¸c dông khi ®­îc bÊm. Khi m¸y cã sai háng, nghe mét
tiÕng bÝp b¸o hiÖu vµ m· hiÖu lçi sÏ hiÖn trªn mµn h×nh. Trong tr­êng hîp
xuÊt hiÖn lçi, ®Ò nghÞ ng­êi sö dông t¾t m¸y vµ liªn hÖ víi §¹i diÖn cña
h·ng t¹i ViÖt nam lµ C«ng ty Sinh nam, 65D T« hiÕn Thµnh-Hµ néi.
NÕu trong qu¸ tr×nh tù kiÓm tra kh«ng cã sai háng, m¸y hiÖn ra h×nh gåm
c¸c môc chÝnh.
H×nh cã c¸c môc chÝnh:

R E A D Y 9 : 4 5 P M 0 5 / 0 9 / 9 5
R E A D D E F I N E R E P o R T U T I L

H×nh 3-2: C¸c môc chÝnh
4
BÊm phÝm mÒm t­¬ng øng ®Ó chän mét môc hiÓn thÞ ho¹t ®éng:
Chän READ (hoÆc bÊm phÝm cøng cã ch÷ READ trªn bµn phÝm): ng­êi
sö dông sÏ ®­îc hái ®Ó chän ch¹y mét xÐt nghiÖm ®· ®­îc x¸c ®Þnh.
Chän DEFINE: §Ó khëi t¹o mét biªn b¶n rót gän d÷ liÖu vµ sù ®äc. Ng­êi
sö dông sÏ ®­îc nh¾c ®Ó chän mét xÐt nghiÖm tõ b¶n liÖt kª.
Chän REPORT: §Ó in c¸c kÕt qu¶ vµ m« t¶ biªn b¶n. ng­êi sö dông sÏ
®­îc nh¾c vÒ tªn cña xÐt nghiÖm ch¹y tr­íc ®Êy víi c¸c d÷ liÖu cã gi¸ trÞ.
Chän UTIL: Ng­êi sö dông sÏ ®­îc nh¾c ®Ó lùa chän tr×nh tiÖn Ých tõ c¸c
liÖt kª cã s½n.
X¸c ®Þnh (Define)
Tõ mµn h×nh c¸c môc chÝnh, chän DEFINE ®Ó söa l¹i xÐt nghiÖm ®· x¸c ®Þnh tõ
tr­íc, ®­îc ghi nhí trong m¸y.
BÊm phÝm mÒm DEFINE bªn d­íi mµn h×nh ®Ó chän sè cña xÐt nghiÖm.
Lùa chän xÐt nghiÖm (Select Assay)
ë h×nh chän sè xÐt nghiÖm,
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp sè cña xÐt nghiÖm ®· x¸c ®Þnh tõ tr­íc ®­îc
ghi trong bé nhí cña m¸y, hoÆc dïng phÝm OPTION ®Ó tiÕn tõng xÐt
nghiÖm mét. Con trá ®­îc ®Þnh vÞ ë chç söa ®­îc ®Çu tiªn vµ tù ®éng tiÕn.
Sè xÐt nghiÖm lËp tr×nh ®­îc trong bé nhí cña m¸y lµ 1-55.
Tªn vµ sè cña xÐt nghiÖm hiÖn ra trªn h×nh,

S E L E C T A S S A Y N U M B E R :
N A M E : H B S A G 1

H×nh 3-4: Chän xÐt nghiÖm
BÊm phÝm ENTER ®Ó tiÕn ®Õn h×nh söa tªn xÐt nghiÖm (Edit Assay
Name).
C¸c phÝm cã nh·n cã thÓ dïng ®­îc ®Ó di chuyÓn vßng quanh cÊu tróc c¸c
môc cña m¸y ®äc hoÆc xãa h×nh:
CLEAR: Xãa h×nh trªn mµn h×nh
MAIN MENU: Quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc chÝnh.
PREVIOUS SCREEN: Quay l¹i h×nh ®· nh×n thÊy tr­íc.
ENTER: TiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
5
Tªn xÐt nghiÖm (Assay Name)
ë h×nh tªn xÐt nghiÖm, söa tªn ®· ®Þnh cho xÐt nghiÖm.
Tªn xÐt nghiÖm cã thÓ ®Õn 16 kÝ tù.

E D I T H B S A G 1
/ : S P A C E

H×nh 3-5: Tªn xÐt nghiÖm
Dïng phÝm ch÷ c¸i vµ ch÷ sè ®Ó cËp nhËt tªn xÐt nghiÖm. Con trá ®­îc
®Þnh vÞ ë chç cã thÓ söa tr­íc tiªn.
Dïng phÝm OPTION ®Ó tiÕn theo tr×nh tù c¸c kÝ tù phÝa trªn con trá. C¸c
ký tù sÏ qua vßng tõ A ®Õn Z.
Dïng CLEAR ®Ó xãa.
Dïng c¸c phÝm mòi tªn ph¶i, tr¸i ®Ó di chuyÓn con trá.
Dïng c¸c phÝm mÒm 1, 2, 3, 4 khi dïng c¸c kÝ tù cã h×nh phÝa trªn.
Ngoµi ra:
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó quay l¹i h×nh cã c¸c môc chÝnh.
Dïng PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi l¹i néi dung vµ quay l¹i h×nh tr­íc.
Dïng ENTER ®Ó ghi l¹i néi dung cña h×nh vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
X¸c ®Þnh (ph­¬ng ph¸p, b¶n ®å, c¸c c«ng thøc vµ ®å thÞ tÝnh to¸n)
H×nh chän x¸c ®Þnh (Define Option) ®Ó cho ng­êi sö dông biªn tËp c¸c ph­¬ng
ph¸p, b¶n ®å s¾p xÕp mÉu, c¸c c«ng thøc hoÆc ®å thÞ thÝch øng ®Ó tÝnh to¸n .

D E F I N E
M E T H O D M A P F O R M U L A C U R V E

H×nh 3-6: H×nh lùa chän c¸c x¸c ®Þnh
BÊm c¸c phÝm mÒm bªn d­íi mµn h×nh ®Ó nhËp:
PhÝm mÒm 1: Ph­¬ng ph¸p (Method) ®Ó chän c¸c th«ng sè ph­¬ng ph¸p
®äc.
PhÝm mÒm 2: b¶n ®å (Map) ®Ó nhËp c¸c th«ng b¸o vÒ viÖc bè trÝ c¸c mÉu
trong khay.
PhÝm mÒm 3: C«ng thøc (Formula) ®Ó nhËp mét c«ng thøc.
6
PhÝm mÒm 4: §å thÞ thÝch øng (Curve fit) ®Ó nhËp mét ®å thÞ thÝch øng ®Ó
tÝnh to¸n.
Ngoµi ra c¸c phÝm MAIN MENU, PREVIOUS SCREEN vµ ENTER cã
t¸c dông nh­ phÇn trªn.
X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p
Sù x¸c ®Þnh mét ph­¬ng ph¸p bao gåm chän:
C¸c c¸ch ®äc §iÓm cuèi (Endpoint), §éng häc (Kinetic) hoÆc QuÐt
(Scanning)
Thêi gian tr× ho·n tr­íc khi ®äc
Bé läc b­íc sãng ®­îc dïng.
C¸c th«ng sè l¾c
Sù ph©n tÝch ®éng häc
KiÓu ®äc
Lùa chän nµy ®Ó ng­êi sö dông nhËp kiÓu ®äc: ®iÓm cuèi, ®éng häc hoÆc quÐt.

R E A D T Y P E : K I N E T I C
E N D P O I N T K I N E T I C S C A N

H×nh 3-7: C¸c ph­¬ng ph¸p chÝnh
Dïng phÝm mÒm 1 ®Ó chän kiÓu ®äc ®iÓm cuèi . Dïng phÝm mÒm 2 ®Ó
chän kiÓu ®äc ®éng häc.
Dïng ENTER ®Ó ghi l¹i c¸c gi¸ trÞ ®­îc nhËp vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó chuyÓn l¹i qua c¸c
môc.
NhËp thêi gian tr× ho·n tr­íc khi ®äc

D E L A Y F I R S T R E A D
T I M E : X X : X X : X X

H×nh 3-8: NhËp thêi gian tr× ho·n tr­íc khi ®äc
NhËp thêi gian giê, phót, gi©y b»ng c¸c phÝm sè
Dïng Main Menu ®Ó ghi l¹i trÞ sè thêi gian ®· nhËp vµ quay l¹i h×nh cã
c¸c môc chÝnh.
Dïng Previous Screen ®Ó ghi l¹i trÞ sè thêi gian ®· nhËp vµ quay l¹i h×nh
tr­íc.

7
§o 1 hoÆc 2 b­íc sãng ( Single or Dual Wavelength)
H×nh lùa chän b­íc sãng cho phÐp ng­êi sö dông chän 1 hoÆc 2 b­íc sãng ®Ó
xÐt nghiÖm.
NÕu chän 1 b­íc sãng, m¸y ®äc ®o mËt ®é quang häc cña mçi giÕng víi 1 bé
läc.
NÕu chän 2 b­íc sãng, mçi giÕng ®­îc ®äc hai lÇn, mçi lÇn víi 1 bé läc kh¸c
nhau. Khay kh«ng di chuyÓn gi÷a hai lÇn ®äc. MËt ®é quang häc ®­îc b¸o c¸o
lµ hiÖu sè gi÷a hai lÇn ®äc. B­íc sãng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc xuÊt hiÖn trªn dßng
trªn cïng cña mµn h×nh vµ sù lùa chän thùc hiÖn trong gi©y l¸t.

W A V E L E N G T H : D U A L
S I N G L E D U A L

H×nh 3-10: ChØ râ b­íc sãng
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó lùa chän 1 b­íc sãng. Dßng trªn cïng cña mµn h×nh
®­îc cËp nhËt ®Ó ph¶n ¸nh sù lùa chän.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó lùa chän 2 b­íc sãng. Dßng trªn cïng cña mµn h×nh
®­îc cËp nhËt ®Ó ph¶n ¸nh sù lùa chän.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i sù lùa chän vµ tiÕn tiÕp.
Dïng MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó chuyÓn l¹i qua c¸c
môc.
Lùa chän bé läc ( Filter Selection)
H×nh lùa chän MEAS cho phÐp ng­êi sö dông lùa chän c¸c bé läc ®Ó xÐt
nghiÖm. BÊt kú bé läc ®· x¸c ®Þnh tr­íc xuÊt hiÖn ë dßng trªn cña mµn h×nh vµ
sù chän x¶y ra trong gi©y l¸t.

M E A S : 4 5 0 R E F : 6 3 0
4 0 5 4 5 0 4 9 0 M O R E

 

M E A S : 4 5 0 R E F : 6 3 0
6 3 0 3 4 0

H×nh 3-11: Chän c¸c bé läc hiÖn cã.
Dïng phÝm mÒm 1, 2, 3, 4 ®Ó lùa chän h×nh hiÓn thÞ phÝa trªn phÝm mÒm. Dßng
trªn cïng cña mµn h×nh ®­îc cËp nhËt ®Ó ph¶n ¸nh sù lùa chän.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i sù lùa chän vµ tiÕn tiÕp.
Dïng MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó chuyÓn l¹i qua c¸c môc.
Dïng c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá gi÷a bé läc ®o vµ tham chiÕu.
8
Chó ý: §äc ë hai b­íc sãng nh»m môc ®Ých gi¶m nhiÔu quang häc g©y ra do c¸c
vÕt x­íc hoÆc vÕt ngãn tay ë khay mµ sù hÊp thô ¸nh s¸ng ngang nhau ë c¶ hai
b­íc sãng. Chän bé läc tham chiÕu xa bé läc ®äc trong d¶i phæ ®Ó kÕt qu¶ ®äc tèt
nhÊt.
X¸c ®Þnh b¶n ®å
H×nh x¸c ®Þnh b¶n ®å ®Ó cho ng­êi sö dông biªn tËp hoÆc chØ râ sù chän lùa
trong xÐt nghiÖm:
T¹o lËp b¶n ®å tù ®éng hoÆc b»ng tay.
H­íng lËp b¶n ®å.
H­íng lÆp l¹i.
Lùa chän giÕng tr¾ng.
H»ng sè giÕng tr¾ng.
Sè giÕng tr¾ng.
VÞ trÝ giÕng tr¾ng.
Sè chÊt chuÈn.
Sè lÆp l¹i chuÈn.
LÊy sè trung b×nh chuÈn.
Nång ®é vµ vÞ trÝ chuÈn.
Sè chÊt chøng.
X¸c ®Þnh chÊt chøng.
Sè lÆp l¹i cña chøng.
VÞ trÝ chøng.
Sè mÉu.
Sè lÆp l¹i mÉu.
LÊy sè trung b×nh mÉu.
VÞ trÝ mÉu.
Chó ý: D¶i cã hiÖu lùc cña sè chuÈn lµ 0-12.
D¶i cã hiÖu lùc ®Õm lÆp l¹i chuÈn lµ 1-8.
D¶i cã hiÖu lùc cña sè chøng lµ 0-8.
D¶i ®Õm lÆp l¹i cã hiÖu lùc cho chøng vµ mÉu lµ 1-12.
LËp b¶n ®å.

M A P G E N E R A T I O N ? M A N U A L
A U T O M A N N U A L

H×nh 3-23: Chän c¸ch lËp b¶n ®å tù ®éng hoÆc b»ng tay.
9
C¸ch lËp b¶n ®å khay tù ®éng dùa vµo kh¶ n¨ng lËp tù ®éng mét b¶n ®å khay
sau khi sè giÕng tr¾ng, chøng vµ mÉu ®· ®­îc nhËn biÕt.
C¸ch lËp b¶n ®å b»ng tay dùa vµo kh¶ n¨ng cña ng­êi sö dông ®Ó nhËn biÕt
chç sÏ ®Ó giÕng tr¾ng, chøng hoÆc mÉu.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó lËp b¶n ®å khay tù ®éng.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó lËp b¶n ®å khay b»ng tay.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
Dïng SHIFT-CLEAR ®Ó xãa b¶n ®å lËp b»ng tay hiÖn ®­îc x¸c ®Þnh.
H­íng lËp b¶n ®å.

M A P P I N G D I R E C T I O N ? D O W N
D O W N A C R O S S

H×nh 3-24: NhËp h­íng b¶n ®å.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó h­íng b¶n ®å ®i xuèng theo cét.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó h­íng b¶n ®å ®i ngang theo dßng.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
H­íng lÆp l¹i

R E P D I R E C T I O N ? A C R O S S
D O W N A C R O S S

H×nh 3-25: H­íng lÆp l¹i.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó h­íng b¶n ®å lÆp l¹i theo cét.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó h­íng b¶n ®å lÆp l¹i theo hµng ngang.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
10
C¸c thÝ dô vÒ h­íng lËp b¶n ®å.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A STD1 STD5 SMP
B STD1 STD5 SMP
C STD2 PC SMP
D STD2 PC
E STD3 NC
F STD3 NC
G STD4 SMP
H STD4 SMP

11 12
B¶n ®å trªn cho thÊy h­íng b¶n ®å ®i xuèng, h­íng lÆp l¹i ®i xuèng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A STD1 STD1 STD2 STD2 STD3 STD3 STD4 STD4 STD5 STD5
B NC NC SMP SMP SMP SMP SMP SMP

11 12
PC PC
CDEFGH
B¶n ®å trªn cho thÊy h­íng b¶n ®å ®i ngang, h­íng lÆp l¹i ®i ngang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A STD1 STD1
B STD2 STD2
C STD3 STD3
D STD4 STD4
E STD5 STD5
F PC PC
G NC NC
H SMP SMP

11 12
B¶n ®å trªn cho thÊy h­íng b¶n ®å ®i xuèng, h­íng lÆp l¹i ®i ngang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 PC NC SMP SMP
B STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 PC NC SMP SMP

11 12
CDEFGH
B¶n ®å trªn cho thÊy h­íng b¶n ®å ®i ngang, h­íng lÆp l¹i ®i xuèng.
H×nh 3-25A: ThÝ dô h­íng lËp b¶n ®å.
11
VÞ trÝ giÕng b¾t ®Çu lËp b¶n ®å.
H×nh vÞ trÝ giÕng khëi ®Çu lËp b¶n ®å chØ nh×n thÊy nÕu chän lËp b¶n ®å tù ®éng.
H×nh nµy ®Ó nhËp vÞ trÝ giÕng mµ sÏ lµ ®iÓm khëi ®Çu ®Ó lËp b¶n ®å tù ®éng. VÞ
trÝ giÕng khëi ®Çu ®­îc x¸c ®Þnh lÇn tr­íc hiÖn trªn h×nh.

S T A R T M A P P I N G
A T W E L L L O C A T I O N ? A 0 1

H×nh 3-26: VÞ trÝ giÕng khëi ®Çu.
Dïng phÝm mòi tªn di chuyÓn con trá.
Dïng phÝm ch÷ c¸i vµ ch÷ sè ®Ó nhËp vÞ trÝ giÕng.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
Lùa chän giÕng ®Ó tr¾ng (dïng ®Ó ®Þnh ®­êng nÒn cho phÐp ®o quang)
Chän ph­¬ng ph¸p ®Ó tr¾ng ¸p dông cho xÐt nghiÖm. Mét gi¸ trÞ bÊt kú ®· x¸c
®Þnh lÇn tr­íc xuÊt hiÖn ë dßng trªn mµn h×nh.
C¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó tr¾ng: Dïng kh«ng khÝ (Air), cã dung dÞch trong giÕng
(Full), Constant, Row, Column, P-Across, P-Down.

B L A N K M A P : F U L L
A I R F U L L C O N S T * M O R E

 

B L A N K M A P : F U L L
R O W C O L U M N * M O R E

 

B L A N K M A P : F U L l
P A C R O S S P D O W N * M O R E

H×nh 3-27: Ba h×nh b¶n ®å giÕng tr¾ng.
X¸c ®Þnh b¶n ®å mÉu tr¾ng.
Air: Dïng trÞ sè ®Ó tr¾ng ban ®Çu trong kh«ng khÝ lµm trÞ sè mÉu tr¾ng.
Full: Cho mét giÕng tr¾ng hoÆc sè trung b×nh cña c¸c giÕng tr¾ng (®Õn 48
giÕng) ®· ®­îc dµnh ra tõ khay ®Çy ®ñ.

12
Const: Cho viÖc nhËp mét trÞ sè hÊp thô ®­îc chØ râ. Tõng giÕng cña khay
sÏ ®­îc trõ ®i trÞ sè nµy.
Column: Cho mét giÕng tr¾ng hoÆc sè trung b×nh cña c¸c giÕng tr¾ng ®·
®Æt trong mçi cét. C¸c giÕng kh¸c trong cét sÏ ®­îc trõ ®i mËt ®é quang
(OD) tr¾ng hoÆc OD trung b×nh. Sö dông lËp b¶n ®å b»ng tay ®Ó ®Þnh vÞ trÝ
cho c¸c giÕng ®Ó tr¾ng, chuÈn, chøng vµ mÉu.
P-Across: Cho mét giÕng trong mçi cét sè ch·n ®Ó trõ cho c¸c giÕng phÝa
bªn tr¸i cña nã trong mçi cét lÎ.Dïng c¸ch lËp b¶n ®å b»ng tay ®Ó cµi ®Æt
b¶n ®å thÝch øng b»ng viÖc ®Æt chuÈn, chøng vµ mÉu chØ trong c¸c cét lÎ.
P-Down: Cho mét giÕng tr¾ng trong c¸c dßng B, D, F vµ H ®Ó trõ cho c¸c
giÕng phÝa trªn trong c¸c dßng A, C, E vµ G. Dïng c¸ch lËp b¶n ®å b»ng
tay ®Ó cµi ®Æt b¶n ®å thÝch øng b»ng viÖc ®Æt chuÈn, chøng vµ mÉu chØ
trong c¸c dßng A, C, E vµ G.
NhËp trÞ sè h»ng sè mÉu tr¾ng.
H×nh nµy chØ xuÊt hiÖn khi mét b¶n ®å h»ng sè mÉu tr¾ng ®­îc chän. TrÞ sè
nhËp nµy sÏ ®­îc trõ cho tõng giÕng trong khay.

E N T E R B L A N K I N G
C O N S T A N T : 1 : 2 0

H×nh 3-28: NhËp trÞ sè h»ng sè.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp c¸c trÞ sè. D¶i tõ 0.000 ®Õn 3.000.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
Sè giÕng ®Ó tr¾ng
Dïng phÝm sè ®Ó nhËp sè giÕng ®Ó tr¾ng trong xÐt nghiÖm. H×nh nµy chØ xuÊt
hiÖn khi chän Full, Column hoÆc Row.

E N T E R
N U M B E R O F B L A N K : 2

H×nh 3-29: NhËp sè giÕng tr¾ng.
13
Dïng phÝm sè ®Ó nhËp sè giÕng tr¾ng. D¶i tõ 0 ®Õn 48.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay l¹i h×mh
tr­íc ®Êy.
Lùa chän vÞ trÝ giÕng tr¾ng.
H×nh nµy chØ xuÊt hiÖn trong c¸ch lËp b¶n ®å b»ng tay.

E N T E R T H E L O C A T I O N O F
B L A N K # 1 : A 1 2

H×nh 3-30: X¸c ®Þnh vÞ trÝ giÕng tr¾ng.
Sè chÊt chuÈn.
H×nh nµy dïng cho nhËp sè chÊt chuÈn sÏ ®­îc dïng trong xÐt nghiÖm. Mét trÞ
sè bÊt kú ®­îc x¸c ®Þnh lÇn tr­íc sÏ hiÖn trªn h×nh. NÕu sè chÊt chuÈn ®­îc thay
®æi, sè lÆp l¹i cho chuÈn tù ®éng ®Æt l¹i b»ng 1.

E N T E R
N U M B E R O F S T A N D A R D S : 2

H×nh 3-31: NhËp sè chuÈn.
Dïng phÝm sè ®Ó nhËp sè chÊt chuÈn. D¶i cã hiÖu lùc tïy thuéc ph­¬ng
ph¸p chän ®å thÞ thÝch hîp. Sè chÊt chuÈn lín nhÊt lµ 12. Sè tèi thiÓu cho
c¸c ®å thÞ:
4 cho ®­êng 4 th«ng sè (4-P), ®­êng lËp ph­¬ng (cubic), ®­êng uèn lËp
ph­¬ng (cubic spline) vµ ®­êng 2 th«ng sè (2-P).
3 cho ®­êng bËc 4.
2 cho ®­êng th¼ng (linear) vµ ®iÓm nèi ®iÓm (point-to-point).
BÊm ENTER ®Ó ghi l¹i gi¸ trÞ vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
Sè lÆp l¹i chuÈn.
H×nh nµy dïng ®Ó nhËp sè lÆp l¹i chuÈn trong xÐt nghiÖm.TrÞ sè ®· x¸c ®Þnh lÇn
tr­íc hiÖn trªn h×nh.

E N T E R N U M B E R
O F S T D R E P L I C A T E S : 2

H×nh 3-32: Sè lÆp l¹i chuÈn.
14
P
hÝm ch÷ sè ®Ó nhËp sè lÆp l¹i chuÈn. D¶i lÆp l¹i lµ tõ 1 ®Õn 8.
PhÇn mÒm sÏ kiÓm tra sao cho sè lÆp l¹i ®­îc nh©n víi sè chuÈn kh«ng
v­ît ra ngoµi sè giÕng trong khay.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó ghi l¹i vµ quay trë l¹i h×nh cã c¸c môc
chÝnh.
Dïng phÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi vµ quay l¹i h×mh tr­íc ®Êy.
Sè trung b×nh chuÈn.
Dïng ®Ó ng­êi sö dông chän cã hoÆc kh«ng lÊy sè trung b×nh lÆp l¹i chuÈn. Sè
trung b×nh nµy ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n ®­êng chuÈn. Kh«ng dïng nÕu chän lÆp
l¹i lµ 1.

A V E R A G E S T A N D A R D S ? Y E S
Y E S N O

H×nh 3-33: NhËp sè trung b×nh chuÈn.
T¸c dông cña c¸c phÝm:
PhÝm mÒm 1 ®Ó chän cã.
PhÝm mÒm 2 ®Ó chän kh«ng.
PhÝm ENTER ®Ó ghi l¹i sù lùa chän vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp theo.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
Nång ®é c¸c chÊt chuÈn
Dïng ®Ó nhËp trÞ sè nång ®é vµ vÞ trÝ cho tõng chuÈn.

C O N C . O F L O C A T I O N
S T D # 1 : 1 . 5 0 R E P # 1 : A O 1

H×nh 3-34: NhËp nång ®é chuÈn.
Dïng c¸c phÝm sè, ch÷ c¸i vµ dÊu thËp ph©n ®Ó nhËp trÞ sè nång ®é chuÈn.
D¶i nhËp tõ .00001 ®Õn 999999, nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 6 ký tù cho bÊt kú nång
®é nµo. VÞ trÝ giÕng nhËp theo h×nh häc ®­îc x¸c ®Þnh, thÝ dô nhËp vÞ trÝ giÕng
A1 lµ A01.
Dïng phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
15
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
ChuÈn ®­îc sö dông l¹i.
M¸y cã kh¶ n¨ng sö dông l¹i mét ®­êng chuÈn ®· ®­îc thiÕt lËp æn ®Þnh.
C¸c giíi h¹n cña viÖc sö dông l¹i ®­êng chuÈn:
ViÖc sö dông l¹i ®­êng chuÈn chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trong c¸c vÞ trÝ
ch­¬ng tr×nh xÐt nghiÖm 51 ®Õn 55.
Mçi mét vÞ trÝ chØ cã thÓ ghi nhí 1 ®­êng chuÈn.
Cã thÓ ghi nhí 5 ®­êng chuÈn ë bÊt cø lóc nµo.
§­êng chuÈn kh«ng sö dông l¹i ®­îc trong Panel (xÐt nghiÖm theo Panel
lµ viÖc gãp c¸c xÐt nghiÖm kh¸c nhau ®Ó cïng lµm trªn mét khay (xem
trang 3-37)
§­êng chuÈn sÏ ®­îc ghi nhí trong bé nhí cña m¸y víi Tªn xÐt nghiÖm,
Nång ®é c¸c chuÈn, Sè lÇn lÆp l¹i vµ c¸c MËt ®é quang häc cho mçi chuÈn
lÆp l¹i.
§­êng chuÈn ®­îc ghi nhí chØ cã thÓ sö dông l¹i cho xÐt nghiÖm ®· lËp
nªn ®­êng chuÈn (thÝ dô: ®­êng chuÈn cña Ch­¬ng tr×nh 53 kh«ng thÓ ¸p
dông cho c¸c mÉu trong khay ®Ó ch¹y trong ch­¬ng tr×nh xÐt nghiÖm 51)
§Ó sö dông l¹i mét ®­êng chuÈn, mét xÐt nghiÖm ph¶i ®­îc lËp ch­¬ng
tr×nh tr­íc (trong c¸c vÞ trÝ 51-55) vµ thùc hiÖn xÐt nghiÖm. Trong qu¸
tr×nh x¸c ®Þnh, ng­êi sö dông sÏ ®­îc nh¾c nhë nhËp sè chuÈn, sè lÇn lÆp
l¹i chuÈn vµ c¸c nång ®é chuÈn. Sau khi ®· x¸c ®Þnh, h×nh nh­ sau hiÖn ra
®Ó hái cã sö dông l¹i ®­êng chuÈn hay kh«ng:

R E U S E S T A N D A R D C U R V E ? Y E S
Y E S N O

H×nh 3-35: Sö dông l¹i ®­êng chuÈn.
Sau khi xÐt nghiÖm ®· thùc hiÖn, c¸c kÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o ®­îc in ra,
m¸y ®äc sÏ nh¾c nÕu ®­êng chuÈn nµy muèn ®­îc ghi nhí. H×nh nh­ sau hiÖn ra:

16

S A V E S T A N D A R D C U R V E ? Y E S
Y E S N O

H×nh 3-36: Ghi nhí ®­êng chuÈn.
Chän YES sÏ ghi nhí ®­êng chuÈn ®Ó sö dông ®­îc cho lÇn sau. LÇn sau cã mét
khay ®Ó ®äc sö dông xÐt nghiÖm nµy, m¸y sÏ nh¾c nÕu khay cã chuÈn:

S T A N D A R D S O N P L A T E ? N O
Y E S N O

H×nh 3-37: ChuÈn cã trong khay hay kh«ng.
NÕu chän YES , mét ®­êng chuÈn míi sÏ ®­îc thiÕt lËp. B¶n ®å khay kh«ng
thay ®æi. (nÕu cã lËp tr×nh tr­íc vÒ ph©n biÖt mÉu, ng­êi sö dông sÏ ®­îc nh¾c
®Ó nhËp sè ph©n biÖt cña mÉu)
NÕu chän NO, ®­êng chuÈn ®· nhí sÏ ®­îc sö dông. NÕu b¶n ®å gèc lËp tù
®éng cho chuÈn giÕng tr¾ng, chÊt chøng vµ mÉu, b¶n ®å sÏ ®­îc thiÕt lËp tù
®éng kh«ng cã chuÈn, bÊt ®Çu trong giÕng xxx (xxx ë ®©y lµ giÕng ®· chän lµ
giÕng khëi ®Çu, th­êng lµ AO1). NÕu b¶n ®å gèc lËp b»ng tay, b¶n ®å kh«ng
thiÕt lËp ®­îc- m¸y ®äc kh«ng cho kÕt qu¶ vÒ vÞ trÝ giÕng cã chuÈn ë b¶n ®å
gèc. Nªn chän viÖc lËp b¶n ®å tù ®éng, nÕu ®­êng chuÈn hay ®­îc sö dông l¹i.
Sè c¸c chÊt chøng.

E N T E R
N U M B E R O F C O N T R O L S : 2

H×nh 3-38: Sè chÊt chøng.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp sè chÊt chuÈn. Lín nhÊt lµ 8.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
C¸c lo¹i chÊt chøng.

C O N T R O L # 1 : P C
P C N C H P C * M O R E

 

C O N T R O L # 1 : P C
L P C C T L 1 C T L 2 * M O R E

17

C O N T R O L # 1 : P C
C T L 3 C T L 4 * M O R E

H×nh 3-39: Lo¹i chÊt chøng.
BÊm phÝm mÒm bªn d­íi mµn h×nh ®Ó chän c¸c chÊt chøng D­¬ng tÝnh,
¢m tÝnh, D­¬ng tÝnh cao, D­¬ng tÝnh thÊp vµ c¸c chÊt chøng kh¸c cho xÐt
nghiÖm.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
Sè lÆp l¹i chøng.

N U M B E R O F P C
R E P L I C A T E S : 0 1

H×nh 3-40 sè lÆp l¹i cña chÊt chøng.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp sè lÆp l¹i chøng. D¶i lÆp l¹i tõ 1 ®Õn 12. PhÇn
mÒm thùc hiÖn kiÓm tra ®Ó b¶o ®¶m sè lÆp l¹i nh©n víi sè chÊt chøng
kh«ng v­ît sè giÕng cßn l¹i kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh trong khay.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
VÞ trÝ c¸c chÊt chøng

C O N T R O L # 1 L O C A T I O N
T Y P E : P C R E P # 1 : A 0 1

H×nh 3-41: VÞ trÝ chÊt chøng.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng c¸c phÝm ch÷ sè vµ ch÷ c¸i ®Ó nhËp vÞ trÝ giÕng.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
18
Sè mÉu.
NÕu thay ®æi sè mÉu, sè lÆp l¹i mÉu tù ®Æt l¹i b»ng 1.

E N T E R
N U M B E R O F S A M P L E S : 2 4

H×nh 3-42: Sè mÉu.
Dïng phÝm sè ®Ó nhËp sè mÉu xÐt nghiÖm. D¶i tõ 0 ®Õn sè giÕng kh«ng
®­îc x¸c ®Þnh cßn l¹i trong khay. NÕu kh«ng cã c¸c chÊt chøng, ®Ó tr¾ng
hoÆc chuÈn trong khay, sè lín nhÊt cña mÉu lµ 96.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
Sè lÆp l¹i mÉu.

E N T E R N U M B E R
O F S A M P L E R E P L I C A T E S : 0 2

H×nh 3-43: Sè mÉu lÆp l¹i.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp sè lÆp l¹i mÉu. D¶i tõ 1 ®Õn 12. PhÇn mÒm b¶o
®¶m r»ng sè lÆp l¹i ®­îc nh©n víi sè mÉu kh«ng v­ît qu¸ sè giÕng kh«ng
®­îc x¸c ®Þnh cß l¹i trong khay.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
NhËp vÞ trÝ mÉu
H×nh nµy chØ xuÊt hiÖn nÕu thùc hiÖn lËp b¶n ®å b»ng tay.

S A M P L E # 1 L O C A T I O N
R E P # 1 : A 0 1

H×nh 3-44: VÞ trÝ mÉu.
Dïng c¸c phÝm ch÷ sè, ch÷ c¸i vµ dÊu th¹p ph©n ®Ó nhËp ph©n biÖt mÉu vµ
vÞ trÝ cña nã trong khay.

19
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
PhÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë vÒ.
Panel
Mét Panel lµ sù gom c¸c xÐt nghiÖm ®Ó ch¹y trong mét khay. Môc ®Ých
chung cña viÖc dïng xÐt nghiÖm Panel lµ dùa trªn c¬ së c¸c xÐt nghiÖm
kh¼ng ®Þnh trªn mét xÐt nghiÖm sµng läc trong c¸c øng dông l©m sµng.
ChØ cã 1 Panel cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh trªn m¸y ë bÊt kú lóc nµo. M¸y cã
thÓ lËp ch­¬ng tr×nh ®Ó ch¹y ®­îc ®Õn 8 xÐt nghiÖm víi Panel. C¸c xÐt
nghiÖm ®· ph¶i cã ®­îc x¸c ®Þnh gèc “®Çy ®ñ” trong mét vÞ trÝ xÐt
nghiÖm 1-55 tr­íc khi cã thÓ ®­îc dïng trong mét Panel.
C¸c chó ý quan träng kh¸c:
C¸c xÐt nghiÖm trong Panel ph¶i lµ ph­¬ng ph¸p ®iÓm cuèi.
Mét ®å thÞ phï hîp, c¸c c«ng thøc vµ nång ®é chuÈn ®· x¸c ®Þnh tõ tr­íc
cho tõng xÐt nghiÖm sÏ ®­îc dïng khi xÐt nghiÖm ®ã ®­îc chän cho mét
Panel. (XÐt nghiÖm Panel kh«ng thÓ sö dông l¹i ®­êng chuÈn)
C¸c lo¹i vµ sè cña chÊt chøng, ®Ó tr¾ng, chuÈn vµ sè lÆp l¹i trong c¸c xÐt
nghiÖm chän cho Panel sÏ ®­îc “copy” vµo trong sù x¸c ®Þnh Panel. Nªu
ng­êi sö dông muèn thay ®æi bÊt cø g× cña b¶n ®å hoÆc c¸c th«ng sè xÐt
nghiÖm th× tr­íc tiªn ph¶i thay ®æi trong xÐt nghiÖm “®Çy ®ñ”.
§Ó chän dïng Panel, bÊm DEFINE vµ chän Assay Number
99. Khi ®ang
x¸c ®Þnh mét panel, tr­íc tiªn xuÊt hiÖn h×nh nh¾c viÖc nhËp tªn panel:

N A M E : P A N E L
/ : S P A C E

H×nh 3-45 Tªn Panel
Dïng phÝm ch÷ c¸i vµ ch÷ sè ®Ó nhËp tªn, nÕu cã yªu cÇu.
Dïng phÝm OPTION ®Ó tiÕn tr×nh tù c¸c vÞ trÝ ký tù ë trªn cong trá. C¸c ký
tù sÏ lÇn l­ît tõ A-Z.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá.
Dïng c¸c phÝm mÒm ®Ó chän c¸c ký tù hiÖn phÝa trªn phÝm.
Ngoµi ra:

20
PhÝm MAIN MENU ®Ó quay trë vÒ.
PhÝm PREVIOUS SCREEN ®Ó ghi l¹i néi dung trªn h×nh vµ quay l¹i h×nh
tr­íc.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn ®Õn h×nh sau.
H×nh tiÕp theo nh¾c nhËp sè xÐt nghiÖm ®Æt trong panel nµy:

N U M B E R O F A S S A Y S : 2

H×nh 3-46: Sè xÐt nghiÖm.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó quay trë l¹i h×nh cã môc chÝnh mµ chØ ghi
nhí tªn panel.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi l¹i néi dung cña h×nh vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp
theo.
Dïng PhÝm sè ®Ó nhËp. Giíi h¹n lµ 8 xÐt nghiÖm.
H×nh tiÕp theo nhËp h­íng b¶n ®å cña c¸c xÐt nghiÖm DOWN hoÆc ACROSS.
Chó ý: Toµn bé h­íng b¶n ®å gèc cho c¸c xÐt nghiÖm lµ ghi ®Ì trong panel. NÕu
xÐt nghiÖm bao gåm lÆp l¹i, sÏ theo nh­ sau:

M A P P I N G D I R E C T I O N : D O W N
D O W N A C R O S S

H×nh 3-47: Chän h­íng lËp b¶n ®å.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó quay trë l¹i h×nh cã môc chÝnh mµ chØ ghi
nhí tªn panel.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi l¹i néi dung cña h×nh vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp
theo.
Dïng phÝm mÒm 1 c¸c b¶n ®å xÐt nghiÖm vµ lÆp l¹i DOWN (tõ trªn
xuèng).
Dïng phÝm mÒm 2 c¸c b¶n ®å xÐt nghiÖm vµ lÆp l¹i ACROSS (theo hµng
ngang).

21
Sau khi chän h­íng lËp b¶n ®å xÐt nghiÖm, nã lµ cÇn thiÕt ®Ó chän xÐt nghiÖm
sÏ ®­îc dïng trong panel.
§iÒu quan träng cÇn ph¶i chó ý r»ng c¸c xÐt nghiÖm
ph¶i ®· ®­îc x¸c ®Þnh tõ tr­íc ®Ó sö dông ®­îc trong sù x¸c ®Þnh panel, vµ tÊt c¶
ph¶i sö dông cïng mét b­íc sãng.

S E C E C T A S S A Y N U M B E R : 2 2
N A M E : H B S A G 1

H×nh 3-48: Chän sè cña xÐt nghiÖm.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó quay trë l¹i h×nh cã môc chÝnh mµ chØ ghi
nhí tªn panel.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi l¹i néi dung cña h×nh vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp
theo.
Dïng phÝm OPTION sÏ tiÕn lÇn l­ît sè xÐt nghiÖm.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó chän sè cña xÐt nghiÖm ®­îc ch¹y. D¶i tõ 1-55.
Ngay lóc xÐt nghiÖm ®Çu tiªn ®· chän, phÇn mÒm sÏ nh¾c vÒ vÞ trÝ m¸y ph¶i b¾t
®Çu lËp b¶n ®å xÐt nghiÖm.:

S T A R T M A P P I N G
A T W E L L L O C A T I O N : A 0 1

H×nh 3-49: VÞ trÝ giÕng b¾t ®Çu lËp b¶n ®å.
Dïng phÝm MAIN MENU ®Ó quay trë l¹i h×nh cã môc chÝnh mµ chØ ghi
nhí tªn panel.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi l¹i néi dung cña h×nh vµ tiÕn ®Õn h×nh tiÕp
theo.
Dïng phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá.
Dïng phÝm ch÷ c¸i vµ ch÷ sè ®Ó chän vÞ trÝ giÕng b¾t ®Çu xÐt nghiÖm.
GiÕng A-1 qua H-1 cã hiÖu lùc cho DOWN; A-1 qua A-12 cã hiÖu lùc cho
ACROSS.
Qu¸ tr×nh nµy sÏ ®­îc lÆp l¹i cho tõng xÐt nghiÖm trong panel. Ng­êi sö dông
ph¶i biÕt tæng sè chÊt chøng, chuÈn, ®Ó tr¾ng vµ ë ®©u trªn b¶n ®å gèc ®· lËp
trong xÐt nghiÖm “®Çy ®ñ” gièng nh­ b¶n ®å xÐt nghiÖm panel. Ng­êi sö dông
nªn in tr­íc b¶n cµi ®Æt ®Ó tham chiÕu tr­íc khi lËp b¶n ®å chóng trong panel.
§Ó thÝ dô, nÕu ng­êi sö dông muèn ch¹y c¸c xÐt nghiÖm 1, 8 vµ 22 trong panel:

22
XÐt nghiÖm 1 cã c¶ th¶y 12 giÕng ®· x¸c ®Þnh cho chøng, ®Ó tr¾ng, chuÈn vµ
trong panel, b¶n ®å lËp cho xÐt nghiÖm 1 b¾t ®Çu trong giÕng A01 víi h­íng
b¶n ®å ®i xuèng. Ng­êi sö dông muèn ch¹y 6 mÉu trong xÐt nghiÖm 1. XÐt
nghiÖm 1 b©y giê chiÕm c¸c giÕng A01 qua B03.
ViÖc lËp b¶n ®å cho xÐt nghiÖm sè 8 trong panel cã thÓ b¾t ®Çu trong giÕng
B04 hoÆc chän bÊt kú giÕng bá trèng nµo. M¸y sÏ ph¸t tiÕng b¸o hiÖu nÕu
ng­êi sö dông ®Æt nhÇm vµo giÕng ®· sö dông tr­íc trong panel.
ViÖc lËp b¶n ®å cho xÐt nghiÖm sè 22 ph¶i b¾t ®Çu ë vÞ trÝ giÕng tiÕp theo cßn
l¹i sau khi lËp xong b¶n ®å xÐt nghiÖm sè 8 hoÆc chän bÊt kú giÕng bá trèng
nµo.
Sau khi tÊt c¶ c¸c xÐt nghiÖm ®­îc nhËp vµo trong panel, cã thÓ in b¶n ®å xÐt
nghiÖm panel. Chän Report (tõ Main Menu), Map, Assay 99. M¸y sÏ in b¶n ®å
xÕp ®Æt tõng xÐt nghiÖm trong khay.
C¸c kÕt qu¶ xÐt nghiÖm panel ®­îc rót gän b»ng kÕt qu¶ cña c¸c mÉu.
Sù x¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc.
Sù x¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc g¾n liÒn viÖc nhËn biÕt c¸c lo¹i c«ng thøc vµ nhËp
vµo c¸c c«ng thøc thùc tÕ.H×nh ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc hiÖn ra theo thø tù chi tiÕt
d­íi ®©y. C¸c c«ng thøc ®­îc sö lý theo tr×nh tù víi sè c«ng thøc cho phÐp cho
tõng lo¹i:
Sù chÊp nhËn giÕng ®Ó
tr¾ng
0- 1
Sù chÊp nhËn chÊt chøng 0- 4
Sù chÊp nhËn xÐt nghiÖm 0- 4
Sù chuyÓn ®æi 0- 1
ChuyÓn ®æi-BiÕn ®æi 0- 1
C¸c c«ng thøc ng­ìng 0- 1
C¸c c«ng thøc tæng qu¸t 0- 4
NÕu mét ph­¬ng ph¸p ®­êng cong thÝch hîp còng ®­îc nªu râ, tthø tù sö lý
xuÊt hiÖn:
Sù chÊp nhËn giÕng ®Ó tr¾ng.
Sù chÊp nhËn chÊt chøng.
Sù chÊp nhËn xÐt nghiÖm.
Sù chuyÓn ®æi.
23
C¸c c«ng thøc ng­ìng.
Ph©n tÝch ®­êng cong thÝch hîp.
C¸c c«ng thøc tæng qu¸t.
Trong bÊt kú lo¹i c«ng thøc nµo ®­a ra, thø tù sö lý lµ thø tù mµ trong ®ã c¸c
c«ng thøc ®· ®­îc nhËp.
Lo¹i c«ng thøc.
Dïng ®Ó chän lo¹i c«ng thøc (ng­ìng, chuyÓn ®æi, sù chÊp nhËn xÐt nghiÖm
hoÆc c«ng thøc t«ng qu¸t) r»ng sÏ ®­îc nhËp cho xÐt nghiÖm.

S E L E C T F O R M U L A T Y P E ?
C U T O F F T R A N S V A L G E N E R A L

H×nh 3-50: Lo¹i c«ng thøc.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó chän c«ng thøc ng­ìng.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó chän c«ng thøc chuyÓn ®æi.
BÊm phÝm mÒm 3 ®Ó chän c«ng thøc chÊp nhËn.
BÊm phÝm mÒm 4 ®Ó chän c«ng thøc t«ng qu¸t.
Dïng c¸c phÝm ENTER, MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó tiÕn
vµ quay trë l¹i.
Lùa chän lo¹i chÊp nhËn

S E L E C T V A L I D A T I O N T Y P E ?
C O N T R O L A S S A Y B L A N K

H×nh 3-51: Lo¹i chÊp nhËn
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó chän c«ng thøc chÊp nhËn chÊt chøng.
BÊm phÝm mÒm 3 ®Ó chän c«ng thøc chÊp nhËn xÐt nghiÖm.
BÊm phÝm mÒm 4 ®Ó chän c«ng thøc chÊp nhËn giÕng ®Ó tr¾ng.
Dïng c¸c phÝm ENTER, MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó tiÕn
vµ quay trë l¹i.
NhËp vµo c«ng thøc.
Mçi c«ng thøc cã thÓ chøa lín nhÊt 24 ký tù. Chç c¸ch gi÷a c¸c ký tù kh«ng cÇn
24
thiÕt.

F O R M U L A # 1 :
M A T H O T H E R M A P F U N C T N

H×nh 3-52: NhËp c«ng thøc.
Dïng phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó ®Æt c¸c dÊu to¸n häc theo liÖt kª d­íi ®©y:
LiÖt kª dÊu to¸n häc.

+ DÊu céng
DÊu trõ
* DÊu nh©n
/ DÊu chia
% PhÇn tr¨m
= DÊu b»ng
> DÊu lín h¬n
> = DÊu lín h¬n hoÆc b»ng
< DÊu nhá h¬n
< = DÊu nh¬ h¬n hoÆc b»ng

BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó chän c¸c dÊu kh¸c d­íi ®©y:
LiÖt kª c¸c dÊu kh¸c:

( DÊu ngoÆc ®¬n bªn tr¸i
) DÊu ngoÆc ®¬n bªn ph¶i
AND DÊu logic
OR DÊu logic hoÆc

BÊm phÝm mÒm 3 ®Ó ®Æt c¸c dÊu kh¸c, thÝ dô: chuÈn (STD), chÊt chøng
©m tÝnh (NC), chÊt chøng d­¬ng tÝnh (PC), ®Ó tr¾ng (BLK).
BÊm phÝm mÒm 4 ®Ó chän c¸c dÊu chøc n¨ng:
LiÖt kª dÊu chøc n¨ng.

LOG10 Logarit c¬ sè 10
ALOG10 §èi logarit c¬ sè 10
AB Gi¸ trÞ ®é hÊp thô
PWR Sè lòy thõa

25

ALOG §èi logarit
LOG Logarit
SQRT C¨n bËc 2

C¸c chøc n¨ng ®­îc ®i theo c¸c giÕng, theo lo¹i giÕng hoÆc sè l­îng
giÕng trong ngoÆc ®¬n.
Sö dông phÝm CLEAR ®Ó xãa trÞ sè ®· ®­îc hiÓn thÞ.
Sö dông phÝm SHIFT vµ phÝm CLEAR ®Ó xãa d÷ liÖu ®· nhËp.
Sö dông phÝm ENTER ®Ó l­u tr÷ trÞ sè vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Sö dông phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i h×nh
tr­íc ®ã.
VÝ dô c«ng thøc chÊp nhËn.
Sù chÊp nhËn ®Ó tr¾ng: Mét biªn b¶n xÐt nghiÖm chØ râ r»ng c¸c giÕng ®Ó
tr¾ng trªn mét khay ph¶i cã mËt ®é quang häc (OD) nhá h¬n 0.050. C«ng
thøc ®­îc nhËp trªn m¸y gièng nh­ mét c«ng thøc chÊp nhËn ®Ó tr¾ng:
BLK < 0.050
Sù chÊp nhËn chÊt chøng ©m tÝnh: Mét biªn b¶n xÐt nghiÖm chØ râ r»ng
giÕng chøng ©m tÝnh ph¶i cã mËt ®é quang häc (OD) nhá h¬n 0.100. C«ng
thøc ®­îc nhËp gièng nh­ mét c«ng thøc chÊp nhËn chÊt chøng.
NC < 0.100
Sù chÊp nhËn chÊt chøng d­¬ng tÝnh: Mét biªn b¶n xÐt nghiÖm chØ râ r»ng
giÕng chøng d­¬ng tÝnh ph¶i cã mËt ®é quang häc (OD) lín h¬n 1.000,
nh­ng nhá h¬n 2.500. Hai c«ng thøc chÊp nhËn chÊt chøng cã thÓ ®­îc
nhËp:
PC > 1.000 and PC < 2.500.
HoÆc mét c«ng thøc cã thÓ ®­îc sö dông nÕu c«ng thøc cã hoÆc nhá h¬n
24 kÝ tù:
PC>1.000
andPC<2.500.
Sù chÊp nhËn xÐt nghiÖm: Mét biªn b¶n xÐt nghiÖm chØ râ r»ng trong thø
tù cho mét xÐt nghiÖm ®Ó chÊp nhËn ®­îc, sè trung b×nh cña OD c¸c giÕng
chøng ©m tÝnh ph¶i nhá h¬n 0.100. C«ng thøc chÊp nhËn xÐt nghiÖm ph¶i
®­îc nhËp:
NC;x < 0.100 ( NC;x lµ sè trung b×nh cña c¸c chøng ©m tÝnh).
Sè l­îng cña c¸c chÊt chøng ®Ó tr¾ng ®ßi hái.
NÕu mét c«ng thøc chÊp nhËn chÊt chøng hoÆc ®Ó tr¾ng ®­îc nhËp, dïng h×nh
nµy ®Ó nhËp sè l­îng chÊt chøng/ ®Ó tr¾ng chÊp nhËn cho xÐt nghiÖm.

26

E N T E R N U M B E R
V A L I D R E Q U I R E D ? 0 2

H×nh 3-59: Sè l­îng chÊt chøng ®ßi hái.
Dïng phÝm sè ®Ó nhËp.D¶i lµ mét qua c¸c sè cña sè lÆp l¹i ®· x¸c ®Þnh
cña mét chÊt chøng hoÆc ®Ó tr¾ng.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xo¸.
Dïng phÝm ENTER ®Ó l­u gi÷ trÞ sè vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
C¸c c«ng thøc ng­ìng.
C«ng thøc ng­ìng t¹o sè ( ng­ìng) mµ x¸c ®Þnh mÉu lµ d­¬ng tÝnh, kh«ng râ
rµng hoÆc ©m tÝnh. Gièng nh­ viÖc nhËp c¸c c«ng thøc chÊp nhËn, c¸c c«ng thøc
ng­ìng sö dông c¸c c«ng thøc to¸n häc t­¬ng tù.
ThÝ dô:
Mét ng­ìng gi÷a ©m tÝnh vµ d­¬ng tÝnh lµ ph¶i lÊy trung b×nh cña c¸c chøng ©m
tÝnh, céng thªm 0.050 ®é hÊp thô. §iÒu nµy ph¶i lµ: NC;x + 0.050.
NÕu ng­êi sö dông muèn x¸c ®Þnh mét trÞ sè ng­ìng ®Ó x¸c ®Þnh mét giÕng ë
®©u ®­îc gäi d­¬ng tÝnh hoÆc ©m tÝnh hoÆc kh«ng râ rµng, sau ®ã ng­êi sö dông
ph¶i x¸c ®Þnh mét c«ng thøc ng­ìng.
§Ó thÝ dô, mét xÐt nghiÖm chØ râ r»ng trÞ sè ng­ìng lµ sè trung b×nh cña
c¸c chøng ©m tÝnh céng thªm 0.050 OD. BÊt kú giÕng nµo lín h¬n kÕt qu¶
nµy sÏ ®­îc b¸o d­¬ng tÝnh. BÊt kú OD nµo nhá h¬n kÕt qu¶ nµy sÏ ®­îc
b¸o ©m tÝnh. C«ng thøc ng­ìng ®­îc nhËp:
NC;x + 0.050
Chó ý r»ng kh«ng cÇn ph¶i sö dông to¸n tö > vµ < trong c«ng thøc
ng­ìng. Mét ng­ìng còng cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh ®óng nh­ mét b¶n ®å
nhËn biÕt, ®Ó vÝ dô: tÊt c¶ c¸c giÕng nµo cã OD lín h¬n sè trung b×nh cña
chuÈn STD2 trong khay sÏ ®­îc gäi lµ d­¬ng tÝnh. C«ng thøc nµy ph¶i
®­îc nhËp STD2;x trong sù x¸c ®Þnh ng­ìng.
Vïng x¸m
Dïng ®Ó nhËp sè phÇn tr¨m vïng x¸m cho xÐt nghiÖm. Vïng x¸m lµ vïng xung
quanh ng­ìng, mµ mÉu sai trong vïng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ng­ìng (+/- 5%)
ph¶i ®­îc xem nh­ kh«ng râ rµng hoÆc nghi ngê.

27

E N T E R G R A Y Z O N E ? 0 5 %

H×nh 3-53: PhÇn tr¨m vïng x¸m.
Dïng phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp trÞ sè vïng x¸m. D¶i lµ 1 ®Õn sè lÆp l¹i ®­îc
x¸c ®Þnh cña chÊt chøng.
Dïng CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí trÞ sè vµ tiÕn sang h×nh kh¸c.
Gäi d­¬ng tÝnh hoÆc ©m tÝnh cho ng­ìng.
Cho phÐp ng­êi sö dông x¸c ®Þnh gäi phÝa trªn ng­ìng lµ d­¬ng tÝnh hoÆc ©m
tÝnh.

S A M P > C U T O F F + 0 5 % ? P O S
P O S N E G

H×nh 3-54: Gäi d­¬ng tÝnh hoÆc ©m tÝnh cho ng­ìng.
Dïng phÝm mÒm 1 ®Ó chän gäi d­¬ng tÝnh cho ng­ìng.
Dïng phÝm mÒm 2 ®Ó chän gäi ©m tÝnh cho ng­ìng.
Dïng phÝm ENTER ®Ó ghi nhí lùa chän vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Dïng c¸c phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i
h×nh tr­íc.
ChuyÓn ®æi.
C«ng thøc chuyÓn ®æi ®Ó thay ®æi d÷ liÖu ®é hÊp thô cña tÊt c¶ c¸c giÕng ®­îc
x¸c ®Þnh trong b¶n ®å sang d¹ng kh¸c chuÈn bÞ ®Ó rót gän d÷ liÖu thªm n÷a..
X¸c ®Þnh c«ng thøc chuyÓn ®æi.
Tõ Môc x¸c ®Þnh xÐt nghiÖm (Define Menu), bÊm Formula:

D E F I N E :
M E T H O D M A P F O R M U L A C U R V E

H×nh 3-55: X¸c ®Þnh.
Khi chän Formula, h×nh nh­ sau sÏ hiÖn ra hái chän lo¹i c«ng thøc nµo.
Chän TRANS. Sau ®ã nhËp c«ng thøc b»ng c¸ch dïng c¸c dÊu to¸n häc vµ

28
c¸c chøc n¨ng trong Math, Other, Map vµ Function.

S E L E C T F O R M U L A T Y P E :
C U T O F F T R A N S V A L * M O R E

H×nh 3-56: Chän c«ng thøc.
VÝ dô:
Chia tÊt c¶ OD trong khay cho 2 vµ nh©n víi 100.
NhËp c«ng thøc: (OD/2)*100
C«ng thøc nµy sÏ ®­îc ¸p dông cho OD cña tÊt c¶ mÉu, chuÈn, chøng vµ ®Ó
tr¾ng cã trong b¶n ®å khay.
Thay ®æi ph¹m vi chuyÓn ®æi.
Cho nhiÒu chuyÓn ®æi phøc t¹p, mét thay ®æi ph¹m vi chuyÓn ®æi (TVar) cã thÓ
®­îc x¸c ®Þnh.TVar cho phÐp x¸c ®Þnh mét thay ®æi ®­îc dïng trong c«ng thøc
chuyÓn ®æi. Thay ®æi nµy sÏ x¸c ®Þnh ph¹m vi chuyÓn ®æi: cã hoÆc kh«ng ¸p
dông chuyÓn ®æi cho mÉu (SAP) hoÆc cho tÊt c¶ c¸c giÕng ®· x¸c ®Þnh trong
khay.
Tõ Define Menu xÐt nghiÖm, bÊm mòi tªn t­¬ng øng cho Formula:

D E F I N E :
M E T H O D M A P F O R M U L A C U R V E


Sau ®ã xuÊt hiÖn h×nh hái ng­êi sö dông vÒ chän lo¹i c«ng thøc. BÊm
*MORE.

S E L E C T F O R M U L A T Y P E :
C U T O F F T R A N S V A L * M O R R


Chän Trans-Var

S E L E C T F O R M U L A T Y P E :
C U T O F F T R A N S V A L * M O R R


H×nh 3-57: Trans-Var
29
H×nh nh­ sau xuÊt hiÖn ®Ó chän ph¹m vi thay ®æi (scope):

S C O P E V A R I A B L E : O D
S A P O D

H×nh 3-58 Scope Variable
NÕu chän SAP, c«ng thøc chuyÓn ®æi ®· x¸c ®Þnh sÏ ®­îc ¸p dông chØ cho mÉu
®· x¸c ®Þnh trong b¶n ®å khay. NÕu chän OD, h×nh x¸c ®Þnh c«ng thøc sÏ hiÖn
ra. Dïng c¸c phÝm c«ng thøc (Math, Other, Map vµ Function) ®Ó x¸c ®Þnh TVar.
Ngay khi biÕn ®æi ®­îc x¸c ®Þnh, nã cã thÓ dông ®­îc trong c«ng thøc. TVar
cã hiÖu lùc nh­ sù lùa chän mét b¶n ®å khi viÕt c«ng thøc chuyÓn ®æi.
ThÝ dô:
Mét b¶n ®å xÐt nghiÖm cã 2 giÕng ®Ó tr¾ng, 1 chøng lÆp l¹i 2 lÇn
(CTL1), 1 chøng ©m tÝnh lÆp l¹i 3 lÇn, 5 chuÈn lÆp l¹i 2 lÇn ë c¸c
nång ®é kh¸c nhau.
Sù rót gän d÷ liÖu chØ râ:
TÊt c¶ c¸c OD trong khay trõ ®i hiÖu sè cña trung b×nh c¸c ©m tÝnh vµ
trung b×nh c¸c chÊt chøng CTL1.
Chia cho hiÖu sè cña trung b×nh c¸c chøng ©m tÝnh vµ trung b×nh c¸c chÊt
chøng CTL1, sau ®ã nh©n víi 100.
C«ng thøc ®­îc ®äc trªn giÊy:
OD – (NC;x – CTL1;x)/ (NC;x – CTL1;x) * 100
Trong m¸y ®äc, c«ng thøc (NC;x – CTL1;x) sÏ ®­îc lËp tr×nh lµ biÕn thiªn
chuyÓn ®æi vµ ®­îc ¸p dông cho tÊt c¶ chuÈn, chøng vµ mÉu trong khay. Thùc
hiÖn viÖc nµy nh­ sau:
T¹i sù lùa chän ph¹m vi biÕn ®æi, chän OD vµ bÊm ENTER.
NhËp c«ng thøc (NC;x – CTL1;x) b»ng c¸ch dïng c¸c phÝm Math, Other,
Map vµ Function. BÊm ENTER.
H×nh thÝch hîp hiÖn ra, chän TRANS.
NhËp c«ng thøc (OD – (Tvar))/ (Tvar) * 100, dïng c¸c phÝm Math, Other,
Map vµ Function. ( Tvar ®­îc bao gåm trong sù chän b¶n ®å trªn c«ng
thøc nhËp ë h×nh. C«ng thøc chuyÓn ®æi ®· ®­îc bæ xung cho x¸c ®Þnh xÐt
nghiÖm.
ThÝ dô sù chuyÓn ®æi kh¸c:
30
Trong tr­êng hîp cña c¸c ph¶n øng c¹nh tranh, viÖc chuyÓn d÷ liÖu ®é hÊp thô
sang phÇn tr¨m B/B
0 cã thÓ : (OD/Std1) * 100. Tøc lµ ph¶i chia tÊt c¶ OD cho
Std1, coi nh­ ®óng chuÈn 0 vµ nh©n víi 100.
ChuyÓn ®Õn Tvar, chän OD. Lùa chän Std1 tõ b¶n ®å (MAP). T¹i h×nh c«ng
thøc chuyÓn ®æi, nhËp: (OD/Tvar) * 100.
C«ng thøc tæng qu¸t.
Mét c«ng thøc tæng qu¸t lµ bÊt kú sù rót gän d÷ liÖu ®­îc yªu cÇu r»ng cho
phÐp ®i kÌm c¸c b¸o c¸o kh¸c.
ViÖc x¸c ®Þnh ®­êng cong thÝch hîp.
H×nh nhËp ®­êng cong (CURVE) cho phÐp söa vµ nhËp cña:
KiÓu ®­êng cong thÝch hîp.
Söa c¸c chuÈn r¬i ra ngoµi (Outliers)
Ph©n biÖt trôc to¹ ®é.
Ngo¹i suy c¸i ch­a biÕt (ngoµi ®­êng chuÈn).
§­êng cong thÝch hîp
H×nh c¸c ®­êng cong thÝch hîp ®Ó cho ng­êi sö dông lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p
®­êng cong thÝch hîp cã thÓ sÏ ¸p dông ®­îc cho xÐt nghiÖm. Lo¹i ®­êng cong
thÝch hîp bÊt kú ®· ®­îc x¸c ®Þnh tõ tr­íc xuÊt hiÖn ë dßng trªn cña h×nh vµ sù
chän lùa s½n cã trong dßng d­íi.
H×nh ®­êng cong thÝch hîp cã 3 h×nh phô. Mçi h×nh phô cung cÊp sù chän c¸c
®­êng cong thÝch hîp kh¸c nhau. Sù chän bao gåm §­êng uèn lËp ph­¬ng (CSpline), §­êng tuyÕn tÝnh, §­êng b×nh ph­¬ng, §­êng lËp ph­¬ng, §­êng 4
th«ng sè (4- P), §­êng 2 th«ng sè (2-P; Logit/Log), §­êng ®iÓm nèi ®iÓm (PT
to PT) vµ kh«ng vÏ ®­êng cong (None).
§­êng tuyÕn tÝnh (Linear curve fit): Mét ®­êng th¼ng thÝch hîp ®¬n gi¶n
tèt nhÊt vÏ ®­îc b»ng c¸ch dïng c¸c trÞ sè mÉu chuÈn.
§­êng cong bËc hai (Quadratic or Quad curve fÝt)Mét ®­êng cong thÝch
hîp sö dông ph­¬ng tr×nh bËc hai “ax
2 +bx+c=y” ®Ó vÏ c¸c trÞ sè chuÈn.
§­êng cong lËp ph­¬ng: Mét ®­êng cong sö dông ph­¬ng tr×nh “ax3 +bx2
+cx+d=y” ®Ó vÏ c¸c trÞ ssã mÉu chuÈn. KiÓu ®­êng cong nµy bÞ ¶nh h­ëng
Ýt h¬n ®­êng cong bËc hai khi mÉu chuÈn ®· cã trÞ sè thÊp.
§­êng hai th«ng sè (2-P; Logit/Log): Mét ®­êng cong thÝch hîp ®­îc cho
c¸c trÞ sè mÉu chuÈn, ®Æc tr­ng bëi h×nh ch÷ S nghiªng, tiÕp cËn víi c¸c trÞ
sè trªn vµ d­íi cña mÉu chuÈn. Ph­¬ng tr×nh logic lµ ®­îc chuyÓn ®æi ®¹i
sè sang d¹ng ®¬n gi¶n mµ c¸c trÞ sè x¸c ®Þnh thùc nghiÖm ®­îc sö dông
®Ó ®¸p øng ë nång ®é 0 vµ v« h¹n.

31
§­êng cong uèn lËp ph­¬ng (C- Spline): Mét kho¶ng ®a thøc gÇn ®óng
bao gåm c¸c d÷ liÖu ®iÓm liªn kÕt b»ng chuçi ®­êng th¼ng mµ sau ®ã ®­îc
lµm ph¼ng b»ng c¸ch dïng mét ®­êng bËc ba thÝch hîp.
§­êng Logic 4 th«ng sè hoÆc 4-P (4-Parameter Logistic or “4-P”): Mét
®­êng cong thÝch hîp ®­îc cho c¸c trÞ sè mÉu chuÈn, ®Æc tr­ng bëi h×nh
ch÷ S nghiªng, tiÕp cËn víi c¸c trÞ sè trªn vµ d­íi cña mÉu chuÈn. 4 th«ng
sè lµ: tiÖm cËn tr¸i, tiÖm cËn ph¶i, ®é dèc vµ trÞ sè t¹i ®iÓm uèn. Lo¹i nµy
thÝch hîp cho c¸c d÷ liÖu xÐt nghiÖm miÔn dÞch vµ chÝnh x¸c h¬n lo¹i
Logit/log nhiÒu.
§iÓm nèi ®iÓm (Point to Point or “PT to PT”): Nèi mçi ®iÓm mÉu chuÈn
thµnh mét ®­êng, kh«ng lÊy sè trung b×nh c¸c trÞ sè ®Ó “lµm ph¼ng” ®­êng
cong t¹i mçi mÉu chuÈn.

C U R V E F I T T Y P E : C S P L I N E
N O N E L I N E A R Q U A D * M O R E

 

C U R V E F I T T Y P E : C S P L I N E
C U B I C 4 P 2 P * M O R E

 

C U R V E F I T T Y P E : C S P L I N E
C S P L I N E P T P T * M O R E

H×nh 3-60 H×nh c¸c ®­êng cong thÝch hîp.
BÊm c¸c phÝm mÒm 1, 2, 3 hoÆc 4 ®Ó lùa chän ®­êng cong thÝch hîp.
BÊm ENTER ®Ó ghi nhí sù lùa chän vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
Söa c¸c chuÈn r¬i ra ngoµi.
Dïng ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p Kh«ng hoÆc b»ng tay sÏ ®­îc dïng ®Ó söa
nh÷ng trÞ sè mÉu chuÈn bÞ r¬i ra ngoµi.

E D I T S T D O U T L I E R S ? M A N U A L
N O N E M A N U A L

H×nh 3-61: Söa trÞ sè chuÈn r¬i ra ngoµi.
BÊm phÝm mÒm 1 hoÆc 2 ®Ó lùa chän .
BÊm ENTER ®Ó ghi nhí sù lùa chän vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
32
Lùa chän trôc.
H×nh ®Ó lùa chän trôc X vµ Y. Chó ý: Cho viÖc chän 4-P vµ 2-P kiÓu trôc kh«ng
hiÖn ra.

X / Y A X I S T Y P E :
L I N L I N / L O G L O G L O G / L I N

H×nh 3-62 Lùa chän trôc.
BÊm c¸c phÝm mÒm 1, 2, 3 hoÆc 4 ®Ó lùa chän ph©n biÖt trôc.
BÊm ENTER ®Ó ghi nhí sù lùa chän vµ tiÕn sang h×nh tiÕp theo.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
Ngo¹i suy c¸i ch­a biÕt.
H×nh nµy ®Ó cho ng­êi sö dông chän cã hay kh«ng ngo¹i suy ®­êng cong ®Ó
®¸nh gi¸ mÉu bªn ngoµi daØ hÊp thô ®· x¸c ®Þnh b»ng mÉu chuÈn.

E X T R A P O L A T E U N K N O W N S ? Y E S
Y E S N O

H×nh 3-63: H×nh ngo¹i suy c¸i ch­a biÕt.
BÊm phÝm mÒm 1 ®Ó lùa chän cã.
BÊm phÝm mÒm 2 ®Ó lùa chän kh«ng.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
ViÖc ®äc mét khay.
Dïng READ, ë MAIN MENU ®Ó ®äc mét khay.
Tõ MAIN MENU, bÊm phÝm mÒm phÝa bªn d­íi READ ®Ó ®­a th«ng tin
vÒ sè cña xÐt nghiÖm lùa chän ®Ó ch¹y (SELECT ASSAY NUMBER).
HoÆc bÊm phÝm READ mµu ®á ë phÝa d­íi bªn ph¶i bµn phÝm.
Lùa chän xÐt nghiÖm.
T¹i h×nh chän sè cña xÐt nghiÖm,
Dïng c¸c phÝm ch÷ sè ®Ó nhËp vµo sè cña xÐt nghiÖm (tõ 1-55) ®· x¸c
®Þnh tõ tr­íc ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí, hoÆc bÊm phÝm OPTION ®Ó chän.

33

S E L E C T A S S A Y N U M B E R : 2 5
N A M E : H B S A G 1

H×nh 3-64: Lùa chän xÐt nghiÖm.
BÊm ENTER ®Ó tiÕn ®Õn h×nh söa tªn xÐt nghiÖm.
Dïng c¸c phÝm ®­îc ®¸nh dÊu ®Ó di chuyÓn con trá.
BÊm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm MAIN MENU vµ PREVIOUS SCREEN ®Ó quay trë l¹i.
Sù nh¾c nhë trong c¸c lÇn ®äc.
Sau khi ®· chän xÐt nghiÖm, ng­êi sö dông cã thÓ ®­îc nh¾c nhë vÒ c¸c th«ng
tin, tïy thuéc sù kh¸c nhau ®· lùa chän trong Utilities. Bao gåm:
NhËp sè mÉu cã trong khay.
Ph©n biÖt khay.
NhËp sè ph©n biÖt mÉu.
NÕu viÖc lËp b¶n ®å chän b»ng tay, th«ng tin bao gåm:
VÞ trÝ giÕng cña tõng mÉu.
NhËp sè mÉu cã trong khay.
H×nh nµy ®Ó nhËp sè mÉu cã trong khay tõ 00 ®Õn sè mÉu cho phÐp lín nhÊt
®­îc t¹o tõ tr­íc ë b¶n ®å c¸c giÕng. NÕu yªu cÇu b¸o c¸o theo ma trËn hoÆc
cét, viÖc kiÓm tra trÞ sè nµy cña sè mÉu ®­îc in ra.

E N T E R
N U M B E R O F S A M P L E S : 2 0

H×nh 3-65 NhËp sè mÉu.
NhËp sù ph©n biÖt khay.
Dïng h×nh nµy ®Ó nhËp sù ph©n biÖt khay (nhiÒu nhÊt lµ 10 ký tù) ®Ó chØ râ tõng
khay cã xÐt nghiÖm. Tõ lóc nµy, khay sÏ ®­îc ghi nhí, mçi khay ®­îc ph©n biÖt
ph¶i lµ duy nhÊt.

34
Chó ý: Khi t¹o sù ph©n biÖt nhiÒu khay, m¸y kh«ng th«ng b¸o cho ng­êi sö
dông biÕt sè khay v­ît qu¸ 10 ®· l­u gi÷ trong bé nhí cña m¸y. NÕu khay thø 11
®­îc bæ xung, nã sÏ bá sù l­u gi÷ khay thø nhÊt ®Ó ghi nhí khay thø 11.

P L A T E I D :
/ : S P A C E

H×nh 3-66: NhËp sù ph©n biÖt khay.
Dïng c¸c phÝm ch÷ sè vµ ch÷ c¸i ®Ó nhËp.
Dïng phÝm CLEAR ®Ó xãa.
Dïng phÝm mòi tªn ph¶i, tr¸i ®Ó di chuyÓn con trá.
Dïng c¸c phÝm mÒm 1, 2, 3 & 4 ®Ó lÊy c¸c dÊu vµ kho¶ng c¸ch c¸c ký tù.
NhËp sù ph©n biÖt mÉu.
H×nh nµy ®Ó nhËp sù ph©n biÖt sè mÉu khëi ®Çu tõ 00001 ®Õn 9999. PhÇn mÒm
sÏ tù ®éng tiÕn liªn tôc tõng mÉu.

E N T E R
S A M P L E I D :

H×nh 3-67: NhËp sù ph©n biÖt mÉu.
Dïng c¸c phÝm ch÷ sè vµ mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá vµ nhËp sè.
Sù nh¾c nhë c¸c vÞ trÝ giÕng.
C¸c vÞ trÝ giÕng cã thÓ thay ®æi ®­îc ë c¸c lÇn ch¹y nÕu mét b¶n ®å ®­îc lËp
b»ng tay ®· chØ râ, vµ ng­êi sö dông ®· cã yªu cÇu ®Õm mÉu ë c¸c lÇn ch¹y qua
môc Utilities.

S A M P 1 L O C A T I O N
R E P 1 : A O 1

H×nh 3-68: NhËp vÞ trÝ giÕng.
Thùc hiÖn ®äc khay.
Khi h×nh nh­ sau hiÖn ra, m¸y s½n sµng ®Ó ®äc mét khay:
35

P L A C E P L A T E I N C A R R I E R
A N D P R E S S < R E A D > K E Y

H×nh 3-69: Nh¾c nhë vÒ khay vµ ®äc.
§Æt khay vµo gi¸ ®Ó khay vµ bÊm phÝm READ ®Ó ®äc. Sau khi khay ®½ ®­îc
®äc, tÊt c¶ c¸c b¸o c¸o sÏ ®­îc in ra.
§Ó dõng qu¸ tr×nh ®äc, bÊm phÝm STOP.
Chó ý: NÕu dïng sù chän ñ, m¸y sÏ chê cho bé ñ ®¹t tíi nhiÖt ®é tr­íc khi ®äc.
In c¸c b¸o c¸o vµ liÖt kª c¸c xÐt nghiÖm.
NÕu ®· chän PRINT (hoÆc BOTH) ë môc UTILITIES, b¸o c¸o ®­îc tù ®éng in
ra sau khi khay ®· ®äc xong.

R E A D Y 9 : 4 5 P M 0 5 / 0 9 / 9 5
R E A D D E F I N E R E P O R T U T I L

H×nh 3-70: Môc chÝnh víi tr×nh tiÖn Ých tïy chän.
§Ó bæ xung c¸c b¸o c¸o, bÊm phÝm mÒm 3, REPORTS.

P R I N T R E P O R T ?
R E S U L T M A P A S S A Y L I S T

H×nh 3-71: Môc in c¸c b¸o c¸o.
Lùa chän RESULT ®Ó nhËn mét b¶n in chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña khay ®· ®äc.
D¹ng kÕt qu¶ in ra theo d¹ng ®­îc ®Þnh tr­íc: d¹ng ma trËn (Matric), d¹ng cét
(Column) vµ vÏ ®­êng cong thÝch hîp (Curve fit) trong môc UTILITIES.
Lùa chän MAP ®Ó in ra mét ma trËn vÞ trÝ c¸c mÉu ®­îc xÕp ®Æt trong b¶n ®å.
Lùa chän ASSAY ®Ó in ra mét b¶n ®å vµ b¶n liÖt kª toµn bé c¸c xÐt nghiÖm ®·
®­îc x¸c ®Þnh, nh­ lµ c¸c b­íc sãng, sè cña c¸c lo¹i giÕng vµ c¸c th«ng sè
®­êng cong thÝch hîp.
Lùa chän LIST ®Ó in ra mét b¶n liÖt kª cña tÊt c¶ c¸c xÐt nghiÖm trong m¸y
®äc.

36
KÕt qu¶.

R E P O R T : H B S A G
I D : 0 0 1 0 7 / 1 7 / 9 5

H×nh 3-72: Lùa chän kÕt qu¶.
Dïng phÝm OPTION ®Ó lùa chän khay ®· ph©n biÖt vµ b¸o c¸o. Chó ý
r»ng Sù ph©n biÖt xÐt nghiÖm sÏ thay ®æi nÕu khay ph©n biÖt ®· ch¹y víi mét
xÐt nghiÖm kh¸c. BÊm ENTER khi t×m ®óng khay ph©n biÖt cÇn in.

E D I T S T D O U T L I E R S ?
Y E S N O

H×nh 3-73: Söa mÉu chuÈn r¬i ra ngoµi.
NÕu chän YES, ng­êi sö dông cã kh¶ n¨ng söa lÆp l¹i cho tõng chuÈn.
NÕu chän NO, ng­êi sö dông sÏ ®­îc hái nÕu b¸o c¸o ph¶i ®­îc in.

E D I T S T D 1 R E P 1 ? Y E S
Y E S N O

H×nh 3-74: Söa lÆp l¹i.
NÕu chän YES, m¸y sÏ hái nÕu ng­êi sö dông muèn söa tõng chuÈn.
Chän NO nÕu muèn bá lÆp l¹i.

P R I N T R E S U L S ?
Y E S N O

H×nh 3-75:In kÕt qu¶.
NÕu cÇn in ra mét b¸o c¸o l­u gi÷ trong m¸y, bÊm phÝm mÒm YES, hoÆc
NO ®Ó quay l¹i h×nh cã c¸c môc chÝnh.
B¶n ®å.
Chän REPORT ë h×nh cã c¸c môc chÝnh, sau ®ã chän MAP.

S E L E C T A S S A Y N U M B E R : 0 1
N A M E : H B S A G

H×nh 3-76: Lùa chän sè xÐt nghiÖm.
Dïng bµn phÝm ®Ó ®¸nh sè xÐt nghiÖm, hoÆc phÝm OPTION ®Ó chän. BÊm
ENTER ®Ó nhËp vµ m¸y b¾t ®Çu in b¶n ®å vÞ trÝ c¸c giÕng ®· lËp tr×nh.

37
XÐt nghiÖm.
Lùa chän REPORT ë h×nh cã c¸c môc chÝnh, sau ®ã chän ASSAY.

S E L E C T A S S A Y N U M B E R : 0 1
N A M E : H B S A G

H×nh 3-77: Lùa chän xÐt nghiÖm.
Dïng bµn phÝm ®Ó ®¸nh sè xÐt nghiÖm, hoÆc phÝm OPTION ®Ó chän. BÊm
ENTER ®Ó nhËp vµ m¸y b¾t ®Çu in b¶n ®å vµ c¸c th«ng sè xÐt nghiÖm
kh¸c.
LiÖt kª.
Lùa chän REPORT ë h×nh cã c¸c môc chÝnh, sau ®ã chän LIST. B¶n liÖt
kª cña c¸c xÐt nghiÖm ®· l­u gi÷ sÏ ®­îc in ra.

Hướng dẫn sử dụng máy rửa khay vi tinh thể Elx50

Hệ thống đô độ hòa tan

Hệ thống đo quang X2-UV Flash

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *