Home » Hướng dẫn sử dụng » Phương pháp lập chương trình xét nghiệm Elisa bằng phần mềm GEN 5

Phương pháp lập chương trình xét nghiệm Elisa bằng phần mềm GEN 5

htx laptop

Hướng dẫn sử dụng phần mềm GEN 5 (cho hệ thống Elisa hãng Biotek – USA)

Huong dan Gen5

Phần mềm Gen5 ™ cung cấp chức năng mạnh mẽ để đọc và phân tích dữ liệu khay vi tinh thể, cho phép các ứng dụng từ định lượng axit nucleic khối lượng nhỏ đến các xét nghiệm động học dựa trên tế bào trong thời gian dài.

1
C¸ch lËp c¸c thñ tôc
xÐt nghiÖm ELISA b»ng phÇn mÒm Gen 5
A. Thø tù lËp theo c¸c b­íc nh­ sau:
1. LËp quy tr×nh
(hoÆc c¸c th«ng sè thùc hiÖn ®äc)
2. LËp b¶n ®Æt c¸c mÉu trong khay
3. LËp c¸c yªu cÇu vÒ rót gän sè liÖu
4. LËp c¸c yªu cÇu vÒ b¸o c¸o
B. C¸ch lËp:
1. X¸c ®Þnh quy tr×nh
1. Chän File>New Protocol
2. KÝch ®óp vµo Procedure
3. KÝch vµo Read
4. KÝch vµo c¸c hép ®¸nh dÊu ®Ó xem c¸c lùa chän cã s½n
5. KÝch vµo c¸c vßng trßn chän ®äc ë mÊy b­íc sãng..
6. §¸nh b­íc sãng hoÆc kÐo liÖt kª ®Ó chän b­íc sãng.
7. KÝch vµo Validate: Gen5 chÊp nhËn quy tr×nh khi ®ãng vµ ghi l¹i mµn
h×nh Procedure. NÕu kh«ng chÊp nhËn, phÇn mÒm hiÓn thÞ b­íc sai sãt
8. KÝch OK.
2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ mÉu trªn khay
X¸c ®Þnh sè giÕng vµ nång ®é chuÈn ®· biÕt ®Ó vÏ ®­êng cong chuÈn, x¸c ®Þnh
giÕng ®Ó tr¾ng, x¸c ®Þnh c¸c giÕng cho mÉu chøng vµ mÉu kiÓm tra:
1. KÝch ®óp vµo Plate Layout
2. Trong hép Well settings ë gãc tr¸i bªn trªn, vÒ lo¹i mÉu (Type), chän
Standards
3. KÝch vµo hép cã 3 chÊm ®Ó nhËp nång ®é chuÈn.
1. NhËp nång ®é chuÈn ®Çu tiªn.
2. NÕu nång ®é t¨ng ®Òu, nhËp sè t¨ng vµo hép Incl
3. TiÕp tôc nhËp c¸c nång ®é chuÈn cßn l¹i..
4. KÝch OK.
4. G¾n c¸c giÕng chuÈn vµo trong khay:
1. T¨ng lÆp l¹i (Replicates) giÕng lªn 2 vµ chän Auto Select vµ chän
tuú ý Next Conc (nång ®é tiÕp theo)
2. Gi÷ vµ di chuét tõ giÕng ®Çu ®Õn giÕng cuèi cho hÕt nång ®é
chuÈn.
5. G¾n mÉu ®Ó tr¾ng vµo b¶n ®å khay:
1. §æi lo¹i giÕng (Type) sang (Blank), gi÷ lÆp l¹i ë 2
2. KÝch vµ th¶ giÕng A3 qua A4.
6. G¾n mÉu (Sample) kiÓm tra vµo b¶n ®å khay:
1. §æi lo¹i giÕng (Type) sang (Sample), gi÷ lÆp l¹i ë 2
2. Chän Auto Select vµ Next ID (Ph©n biÖt tiÕp theo)
3. KÝch vµ gi÷, kÐo, th¶ chuét qua c¸c giÕng cßn l¹i cho ®ñ sè mÉu
cÇn kiÓm tra.
7. KÝch OK ®Ó ®ãng vµ ghi nhí..
3. Cµi ®Æt sù rót gän sè liÖu (Data Reduction)
2
Sau khi ®· x¸c ®Þnh quy tr×nh vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ mÉu trªn khay, cã thÓ x¸c ®Þnh sù
rót gän sè liÖu. ViÖc tiÕp tôc nµy lµ b¾t buéc. Gen5 t¹o c¸c bé sè liÖu vµ ph©n biÖt
c¸c giÕng ®Ó sö dông trong tÝnh to¸n.
1. KÝch ®óp vµo Data Reduction
Gen5 tù ®éng trõ Blank
2. KÝch vµo Curve Analysis (Ph©n tÝch ®­êng cong) ®Ó thªm b­íc rót gän
sè liÖu kh¸c.
1. KÝch vµo Label (G¨n)®Ó thªm mét tªn ®éc nhÊt cho b­íc nµy;
ThÝ dô ®¸nh vµo Curve 450
2. Trªn thÎ Data In, rµ b¶n liÖt kª ®Ó chän trôc (Y-Axis). Data:
Blank 450.
3. Chän trªn thÎ Data Out, trong Data Set Name thªm 450 vµo tªn
®Æt sè liÖu nång ®é míi: Conc450.
4. KÝch OK ®Ó ghi nhí vµ ®ãng b­íc nµy.
3. Thªm nhiÒu b­íc Curve Analysis (Ph©n tÝch ®­êng cong) cho c¸c b­íc
sãng kh¸c: LÆp l¹i 4 b­íc trªn víi riªng tõng b­íc sãng.
4. KÝch vµo thÎ ng­ìng (Cutoff)
1. T¹i Data In chän bé sè liÖu: ThÝ dô Conc 450
2. NhËp vµo c«ng thøc ng­ìng thø nhÊt (Cutoff Formula 1):
ThÝ dô 10.
3. NhËp ký hiÖu (Symbols) vµo d¶i dßng ®Çu tiªn: ThÝ dô: Neg (cã
nghÜa lµ c¸c giÕng cã trÞ sè nhá h¬n 10 ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ©m tÝnh)
4. NhËp ký hiÖu (Symbols) vµo d¶i dßng thø hai: ThÝ dô: OK (cã
nghÜa lµ c¸c giÕng cã trÞ sè lín h¬n 10 nh­ng nhá h¬n 50 vÉn
®­îc ®¸nh gi¸ lµ ©m tÝnh).
5. NhËp vµo c«ng thøc ng­ìng thø hai (Cutoff Formula 2):
ThÝ dô: 50.
6. NhËp ký hiÖu (Symbols) vµo d¶i dßng thø ba: ThÝ dô: Pos
(cã nghÜa lµ c¸c giÕng cã trÞ sè lín h¬n 50 ®­îc ®¸nh gi¸ lµ
d­¬ng tÝnh)
7. KÝch OK ®Ó ghi nhí vµ ®ãng b­íc nµy
5. KÝch vµo c¸c ®iÒu kiÖn hîp thøc (Validation)
1.T¹i thÎ Data In chän bé sè liÖu: ThÝ dô: Blank450
2. NhËp c«ng thøc, thÝ dô nh­: STD1>0.5 vµ 1.5<STD4<3.00
Cã nghÜa lµ trÞ sè STD ®o ®­îc ph¶i lín h¬n 0.5 vµ trÞ sè STD4
®o ®­îc ph¶i n»m gi÷a 1.500 vµ 3.00.
3. KÝch OK ®Ó ghi nhí vµ ®ãng b­íc nµy
6. KÝch OK ®Ó ghi nhí vµ ®ãng hép tho¹i rót gän sè liÖu.
4. Chän lùa néi dung b¸o c¸o
Lµm viÖc víi c©y th­ môc, ®· x¸c ®Þnh quy tr×nh, vÞ trÝ mÉu trªn khay vµ rót gän
sè liÖu. C¸c nh¾c nhë vÒ c¸c lÇn ®äc, c¸c th«ng tin do ng­êi sö dông nhËp khi thùc
hiÖn ®äc khay, cã thÓ t¹o ®Î x¸c ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh c¸c thñ tôc ®· s¾p xÕp
tr­íc (Default Protocol), bëi v× chóng cã thÓ tån t¹i vµ dïng chung cho viÖc ®äc c¸c
xÐt nghiÖm kh¸c. trong Gen5, Reprt Builder vµ File Export Builder lµ hai phÇn kh¸c
nhau cho ®Çu ra, giÊy hoÆc file tµi liÖu.
1. KÝch ®óp vµo Reprt Builder.
2. KÝch ®óp vµo c¸c môc ®i theo trong “Xem sè liÖu liÖt kª cã s½n”
(Available Data Views) ®Ó Ên ®Þnh néi dung b¸o c¸o (Report Content).
3
– ChÊt nÒn: Blank 405
– ChÊt nÒn: Blank 450
– ChÊt nÒn: Blank 490
– Thèng kª: Blank 405
– Thèng kª Blank 450
– Thèng kª Blank 490
3. Thªm nhiÒu môc vµo néi dung b¸o c¸o:
– ChÊt nÒn: Ký hiÖu (Conc450)
– TrÞ sè ng­ìng: Cutoff (Conc450)
– Hîp thøc: Validation (Blank450)
– KÕt qu¶ ®­êng cong: c¸c kÕt qu¶ phï hîp ®­êng cong Curve405
– KÕt qu¶ ®­êng cong: c¸c kÕt qu¶ phï hîp ®­êng cong Curve450
– KÕt qu¶ ®­êng cong: c¸c kÕt qu¶ phï hîp ®­êng cong Curve490
4. KÝch, kÐo th¶ tõng ®­êng cong d­íi Standard/Titer Curve vµo trong
Report Content.
5. KÝch vµ kÐo th¶ Field group ë cuèi b¶n liÖt kª vµo phÝa trªn cïng néi
dung b¸o c¸o.
6. KÝch ®óp vµo Field Group ®Ó chän:
1 Chän dßng 1 (di chuét qua 1 cho ®Õn lóc nã thay ®æi mòi tªn bªn
tr¸i vµ kÝch chuét), kÝch chuét ph¶i vµ chän Merge Row.
2 KÝch chuét ®Ó hiÖn « cã 3 chÊm vµ kÝch vµo « 3 chÊm
3 Trong hép tho¹i Field ®Æt Category vµo Text
4 KÝch vµ th¶ vµo Label ®Ó ®¸nh tiªu ®Ò b¸o c¸o. Khi kÕt thóc, kÝch
chuét ë bªn ngoµi hép tho¹i.
5 Trong Font, kÝch vµo 3 chÊm ®Ó thay ®æi ph«ng ch÷
6 Trë l¹i hép tho¹i Field, kÝch vµo « ë cét 1, dßng 2 vµ kÝch vµo 3
chÊm ®Ó nhËp tiÕp
7 §Æt Category ®Õn Plate information (c¸c th«ng tin vÒ khay) vµ
chän Reading Date/Time (thêi gian thùc hiÖn ®äc). KÝch vµo OK
®Ó ®ãng mµn h×nh Field
8 §ãng vµ ghi nhí c¸c cµi ®Æt vÒ b¸o c¸o
Ghi nhí
8. KÝch vµo hép Save hoÆc chän File>Save vµ nhËp vµo tªn ®éc nhÊt
Sau khi lËp xong, ch¹y xÐt nghiÖm nµy ë Experiment
Thùc hiÖn xÐt nghiÖm
C¸c b­íc:
1 Chän File>New experiment
2 Chän mét xÐt nghiÖm ®· lËp
3 KÝch chuét vµo biÓu t­îng Read
4 KÝch chuét vµo Read from File hoÆc mÉu ®­îc cung cÊp víi Gen5
5 Theo ®­êng dÉn t×m file vµ kÝch Open
Xem kÕt qu¶ vµ b¸o c¸o
6 T×m ë b¶n liÖt kª ®Ó hiÖn kÕt qu¶ xÐt nghiÖm
7 Chän c¸c b¶ng kh¸c ®Ó xem sè liÖu
8 KÝch vµo Print Preview ®Ó xem tr­íc khi in ra
9 NÕu ­ng ý, kÝch vµo Print ®Ó in ra

Quy trình vận hành tiêu chuẩn của Hệ thống HPLC bằng phần mềm Chemistation Software. – SOP

Hệ thống lên men proSET Evo (Hệ thống bioreactor)

Hệ thống hình ảnh hóa chất phát quang chemiLITE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *